လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃႁဝ်

ႁဝ်ၼႆႉ တေၵႆႉပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ် တေမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇၸၢင်ႈ ၸပ်းႁဝ်ၵၼ်မႃး။ သင်ဝႃႈၸပ်းႁဝ်မႃးယဝ်ႉၼႆ ႁူဝ်တေတႆႇလွမ်ႈလွမ်ႈ ၶူမ်းလိတ်းလိတ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူဝ်ႈၽွင်းၸွၵ်းၶူၼ်ႁူဝ် မတ်ႉၶူၼ်ႁူဝ် ပၼ်ၶဝ်ၼႄႇ ဝၢႆးၶဝ်ဢၢပ်ႇၼမ်ႉသႃႉၶူၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉၼႄႇ မိူဝ်ႈႁိူဝ်ႇၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶဝ်တေယၵ်းယၵ်းယၢႆးယၢႆးႁူဝ်ၶဝ်ႁႅင်းႁႅင်း လိူဝ်သေ ၶူၼ်ႁူဝ်ယုင်ႈယဝ်ႉ ၼင်ႁူဝ်ၶဝ်ၵေႃႈပေႃးလွၵ်ႈပေႃးလႅင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈႁၢႆႉ ၽိဝ်ၼင်ယဵၼ်းငၢႆႈသမ်ႉ ႁူဝ်ၶဝ် တေယဵၼ်းသေမဵၼ်လူင်ဝႆႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ သင်ဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸပ်းႁဝ်မႃးယဝ်ႉၼႆ ပေႃႈမႄႈ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇ ဢူၺ်းၵေႃႉၶဝ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈၸပ်းပႃးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉၼၼ်ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ လႆႈမႆႈၸႂ်တႄႉတႄႉယူႇ။

မၢင်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈတၼ်းလုမ်းလႃးလႄႈ ယူတ်းယႃ ႁႃပၼ်ၵူႈဝၼ်း သႃႉၶူၼ်ႁူဝ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်းသေ ႁဝ်ၵေႃႈၶျေႃႉမႃး ႁၢႆၵႂႃႇၶိုၼ်း သေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ပေႃႈမႄႈဢမ်ႇတၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ယူႇၸွမ်းပိူၼ်ႈ  ယူႇၼႂ်းႁူင်းသဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇသူႈမီးၽႂ်ႁႃပၼ်လႄႈ ႁဝ်ၶဝ်ဢမ်ႇတေႃႇတေႃႇတေႁၢႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ပေႃးတူၺ်းၵွၵ်းႁူဝ်ၶဝ်ၼႆ ၸွမ်းသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ၶဝ် ၶႆႇႁဝ်ၽိူၵ်ႇပေႃးတၢၼ်ႇၵၢႆးမွၵ်ႇယူး မၢင်ၸိူဝ်း မႄႈႁဝ်ပေႃးလူင်းလႄႇၸွမ်းၼႃႈၽၢၵ်ႇၸွမ်းၵွင်ႇၵေႃႈၶဝ်ၵေႃႈမီး လိူဝ်သေၶၢၼ်ၸႂ်ယဝ်ႉ ယင်းယႃႉၾၢင်ႁၢင်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးႁဝ်ၼၼ်ႉလူႉၼႃႇလႄႈ လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ယႃဝႆးဝႆး ယႃၵေႃႉလဵဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ႁၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈမီးႁဝ်ယဝ်ႉ လူဝ်ႇယႃတင်းႁိူၼ်း ၸင်ႇႁၢႆၶၢတ်ႇ။

လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃႁဝ်

  1. ယူတ်းယႃႁဝ်လၢႆးသၽႃႇဝငၢႆႈငၢႆႈ- ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ မႃးတႃးၼိူဝ် ၼင်ႁူဝ် လႄႈ သဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ် ႁႂ်ႈပေႃးတူဝ်ႈ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းယႅၵ်ႈၽႄ ၶူၼ်ႁူဝ်ဢွၵ်ႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တီႈ သေဢဝ်ဝီႁူဝ် ဢၼ်သိၵ်ႈမၼ်းထီႇထီႇ ဝီဢွၵ်ႇပဵၼ်တီႈပဵၼ်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းဝီဢွၵ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႇလိုမ်းသႃႉၶူၼ်ႁူဝ် လႄႈ ဢဝ်ဝီႁူဝ်ဢၼ်ဝီယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလၢင်ႉၼမ်ႉမႆႈပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။
  2. ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇဢုၼ် Mayonnaise လႄႈ Petroleum jelly

ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇဢုၼ် Mayonnaise (မႃးယွင်းၼႅတ်ႉ) လႄႈ  Petroleum jelly (ဝၢတ်းသလိၼ်း) မႃးလေႃးၵၼ်လႄႈ ဢဝ်တႃး တီႈသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်၊ ၼင်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ပူၵ်ႉႁူဝ်ဝႆႉတႃႇ 12−24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ် ၼမ်ႉလၢင်ႉ ဢွၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

  1. ဢဝ်ဝီႁူဝ်သိၵ်ႈထီႇထီႇထတ်းပႅတ်ႈ

တူၺ်းလႃႈ ႁိူၼ်းလႂ်ဢၼ်မီးဝႆႉ လႄႈၸႂ်ႉဝီႁူဝ်သိၵ်ႈထီႇထီႇဝီပၼ် ၶူၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးမီးႁဝ်ၼမ် မၢင်ၵေႃႇဢမ်ႇမီးသေဢိတ်းလူးၵွၼ်ႇ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ငၢႆႈဝႃႈငၢႆႈ ဢဝ်ဝီႁူဝ်သိၵ်ႈထီႇထီႇၼၼ်ႉ ဝီပၼ်ၶူၼ်ႁူဝ်ၵူႈဝၼ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ် ႁူင်ႈၸွမ်း မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းဝီႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၸုပ်ႉၸွမ်းဢမ်ႇၼၼ် တႃးၶရိမ်းၼူတ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဝီႁူဝ် ယွၼ်ႉတေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶူၼ်ႁူဝ်မိုၼ်ႈလီလႄႈဝီငၢႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

  1. ယႃသႃႉႁူဝ် လေႃးၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇတမ်ႇမႃႇ

လိူဝ်သေလွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃႁဝ်လူၺ်ႈၸႂ်ႉ ယႃႈယႃသၽႃႇဝ ဢၼ်ၸႂ်ႉၵၼ်မႃးၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းမီးဢၢႆႁွမ် ၸွမ်းၶူၼ်ႁူဝ်ၼႆ ႁႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇတမ်ႇမႃႇ လႄႈ ယႃသႃႉႁူဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉ မႃးလေႃးၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်မႃးသၢႆႇႁူဝ်  ၼႆယဝ်ႉ။

  1. ၽၵ်းမီႇႁေႃပၼ်ႇ လႄႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇၽႃႈ

လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃႁဝ်ငၢႆႈငၢႆႈ လူၺ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်ၽၵ်းမီႇႁေႃ မွၵ်ႈ 8-9 ၵိပ်ႇ မႃးဢိတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽၵ်ႉယွႆႈယွႆႈသေ ဢဝ်မႃးလေႃးၵၼ်တင်း မွၵ်ႇလဵင်းၺၢင်းယဝ်ႉဢဝ်ၼမ်ႉ မၢၵ်ႇၽႃႈမွၵ်ႈ 2−3 ၸေႃႉ လႄႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ သႂ်ႇလေႃးသေ ၶူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၼ် လီလီ ယဝ်ႉဢဝ်ၵႂႃႇမၵ်းဝႆႉၶူၼ်ႁူဝ် မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸင်ႇဢဝ် ၼမ်ႉဢုၼ်ႇသုၵ်ႈလၢင်ႉဢွၵ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

  1. ၼမ်ႉသူမ်ႈသူႇ လႄႈ Baby Oil

လိူဝ်သေတေၸႂ်ႉၼမ်ႉသူမ်ႈသူႇ သႂ်ႇၼႂ်းၶဝ်ႈၽၵ်းလႄႈ ဢဝ်မႃးႁဵတ်းလွင်ႈ မူတ်းသႂ်ၼႂ်းႁိူၼ်း လႆႈယဝ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းလွင်ႈယႃႁဝ် လႆႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ လၢႆးယႃမၼ်းတႄႉ ဢဝ် Baby Oil (ၼမ်ႉမၼ်းတႃးတူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ) မႃးတႃးၶူၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ဢဝ်ဝီႁူဝ်ဢၼ်သိၵ်ႈမၼ်းထီႇထီႇၼၼ်ႉ မႃးဝီပၼ်သေ ၸင်ႇၵွႆႈသႃႉႁူဝ်။ လၢႆးဢဝ်ၼမ်ႉသူမ်ႈသူႇယႃႁဝ်သမ်ႉ မိူဝ်ႈတေၼွၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉသူမ်ႈသူႇ မႃးသႃႉၶူၼ်ႁူဝ်သေ ဢဝ်ၽႃႈၸဵတ်ႉႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပူၵ်ႉႁူဝ်ဝႆႉတင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃးၸင်ႇသုၵ်ႈလၢင်ႉပႅတ်ႈ။

  1. ဢၼ်ပဝ်ႇၶူၼ်ႁူဝ်ၾႆးၾႃႉ (Hair dryer)

လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃႁဝ်ငၢႆႈငၢႆႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသုၵ်ႉယုင်ႈႁႃၶွင်ဢၼ်လေႃးသင် ယင်းယူတ်းယႃႁဝ်လႄႈၶႆႇႁဝ်လႆႈထႅင်ႈၵွၼ်ႇ။ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်းတႄႉ ၽႄၶူၼ်ႁူဝ်ဢွၵ်ႇ  ပဵၼ်လၢႆလၢႆယွမ်ႇသေ ဢဝ်ဢၼ်ပဝ်ႇၶူၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉပဝ်ႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဝ်ႇႁိုင်လိူဝ် 15−60 ၸႅၵ်ႉၵၢၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ သဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်တၢႆ ၵႂႃႇၸွမ်းႁဝ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

  1. ဢၼ်တႃးၶူၼ်ႁူဝ် (Hair gel)

ဢဝ်ဢၼ်တႃးၶူၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ တႃးၶူၼ်ႁူဝ်ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတင်းၼင်ႁူဝ်လႄႈ သဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်  ပေႃးယဝ်ႉ ဢဝ်ဢၼ်ပူၵ်ႉႁူဝ်ပူၵ်ႉဝႆႉ တႃႇ 1 ၶိုၼ်း ယဝ်ႉၸင်ႇသၢႆႇဢွၵ်ႇလႄႈဢဝ်ဝီႁူဝ်သိၵ်ႈထီႇထီႇၼၼ်ႉဝီပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

  1. ၼမ်ႉဢၢတ်းလူမ်း

လွၵ်းလၢႆးမၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈမူတ်းသႂ်ၼင်ႁူဝ်လႄႈ သဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ် ၼမ်ႉဢၢတ်းလူမ်းၼႆႉ ၵႂႃႇထွၵ်ႇသႂ်ႇတီႈၼင်ႁူဝ် လႄႈသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတူဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇပေၼႅတ်ႈသၢႆႇႁူဝ်ၵမ်းလဵဝ် တေလႆႈဝႆႉပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းႁႅင်ႈႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇသၢႆႇဢွၵ်ႇ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ႁဝ်လႄႈၶႆႇႁဝ်ၵေႃႈ တေႁူင်ႈလူင်းႁင်းၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

10. ၽၵ်းမီႇႁူဝ်လႅင်

ၸွင်ႇယၢမ်ႈႁူႉႁိုဝ်ဝႃႈ ၽၵ်းမီႇႁူဝ်လႅင်ၼႆႉ မီး Sulfur ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်တၢႆလႆႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵေႃႈ ဢဝ်ၽၵ်းမီႇႁူဝ်လႅင် ဢိတ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းယွႆႈယွႆႈသေ ပၼ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မႃးတႃးၸွမ်းၼင်ႁူဝ်လႄႈ သဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ် ႁႂ်ႈပေႃးၸွတ်ႇ ယဝ်ႉဢဝ်ဢၼ်ပူၵ်ႉၶူၼ်ႁူဝ်ပူၵ်ႉဝႆႉ တႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇၵွႆႈသႃႉၶူၼ်ႁူဝ်ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ် ပေႃးသုၵ်ႈလၢင်ႉမူတ်းသႂ်ယဝ်ႉ ဢဝ်ဢၼ်ပဝ်ႇၶူၼ်ႁူဝ် မႃးပဝ်ႇႁႂ်ႈၶူၼ်ႁူဝ်ႁႅင်ႈသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ဝီႁူဝ်ထီႇထီႇၼၼ်ႉမႃးဝီပၼ်။

11. ၼမ်ႉမၼ်းဢၢႆႁွမ်သၽႃႇဝ

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းဢၢႆႁွမ်သၽႃႇဝၼၼ်ႉ 15−20 ယွတ်ႇ လေႃးၵၼ်တင်း ၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇ  2 Ounce  (59.14 ml) ဢဝ်ၽႅၼ်ႇၸုပ်ႉၼမ်ႉမၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးၸဵတ်ႉ တီႈသဵၼ်ႈၶူၼ်ႁူဝ် လႄႈ ၼင်ႁူဝ် ႁႂ်ႈၸွတ်ႇၵူႈတီႈသေ မၵ်းဝႆႉၶၢမ်ႈၶိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် 12 ၸူဝ်ႈမူင်း ယဝ်ႉၸင်ႇၵွႆႈသႃႉၶူၼ်ႁူဝ်။ ထႅင်ႈလွၵ်းလၢႆးၼိုင်ႈသမ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇၵွၵ်ႇၼႆ ႁႂ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းဢၢႆႁွမ်သၽႃႇဝ မွၵ်ႈ  15−20 ယွတ်ႇလႄႈ ဢဝ် Alcohol   မွၵ်ႈ  4 Ounce (118.29 ml) ၽေႃႇလေႃးၵၼ်လႄႈ ဢုပ်ႉဝႆႉ မွၵ်ႈ 12 ၸူဝ်ႈမူင်း ၸင်ႇသၢႆႇၶူၼ်ႁူဝ်။

12. ၼမ်ႉမၼ်းဝႂ်ၼဵင်ႈ

သင်ဝႃႈႁိူၼ်းလႂ် မီးၼမ်ႉမၼ်းဝႂ်ၼဵင်ႈၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီႁိပ်ႈၼႅတ်ႈၵႂႃႇဢဝ်မႃး ႁဵတ်းယႃႁဝ်ယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းဝႂ်ၼဵင်ႈ 3−5 ယွတ်ႇ မႃးလေႃးၵၼ်တင်း ယႃသႃႉႁူဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ 1 Ounce (29.57 ml) တွၼ်ႈတႃႇမႃးဢုပ်ႉဝႆႉၶူၼ်ႁူဝ် တေႃႇၶူၼ်ႁူဝ် ပေႃးႁႅင်ႈၶိုၼ်းသေ ဢဝ်ဝီႁူဝ်ထီႇထီႇ မႃးထတ်းႁဝ်ဢွၵ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သၢႆႇၶူၼ်ႁူဝ် ႁႂ်ႈမူတ်းသႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

လွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃႁဝ်ၼႆႉ လိူဝ်သေလၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ် ထုၵ်ႇလီလုမ်းလႃးလႄႈတူၺ်းထိုင်ၶူၼ်ႁူဝ် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေယူႇငၢႆႈလူမ်ၸႂ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈယူတ်းယႃႁဝ် လူၺ်ႈလၢႆးဝႆး လၢႆးသၽႃႇဝၼႆ ၸၢမ်းတူၺ်းလွၵ်းလၢႆး 12 လၢႆးၼႆႉ လႆႈယူႇၶႃႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ်ႁဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မီးႁဝ်ယဝ်ႉႁႂ်ႈၸဵဝ်းႁၢႆၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသႃႉၶူၼ်ႁူဝ်ၵူႈဝၼ်း လႄႈ ႁႃပၼ်ႁဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈဝၼ်း ယႃႇၸႂ်ႉဝီႁူဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဝၢႆးဝီႁူဝ်ယဝ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ဝီႁူဝ် ၵႂႃႇလူၵ်ႈၼမ်ႉမႆႈပႅတ်ႈ ၸွမ်းၵူႈၵမ်း ယႃႇၼွၼ်းတီႈၼွၼ်းၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – ယိင်းၶမ်းၼွင်ႉ

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် – kapook

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း