လၢဝ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းတင်းၼမ်

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢဝ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ဢိၵ်ႇ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႉတၢင်ႇၵႂႃႇတီႈမိူင်းလၢဝ်းၼၼ်ႉတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 June 2023 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းမွၵ်ႈ 23:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢဝ်း လႆႈဢွၵ်ႇႁိူဝ်းလဵပ်ႈ ယၢမ်းၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉၶွင် ႁိမ်းႁွမ်းသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းသေ ထူပ်းႁၼ်ႁိူဝ်းဢၼ်မီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈလႅၼ်လိၼ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵႂႃႇၵိုတ်းဝႆႉယူႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမုင်ႉၶမ်း မိူင်းလၢဝ်း လႄႈ ၸင်ႇလႆႈလမ်းၸွမ်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိုၵ်ႉတေႃႉၶူဝ်းၶိုၼ်ႈၽင်ႇၼၼ်ႉ ႁၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႆၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ထိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထူင်ၵေႃႈၸၢၼ်ႈ 14 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမ ၼႂ်းမၼ်းတင်းမူတ်း မီးယူႇမွၵ်ႈ 2,800,000 မဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႈၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈ မဝ်းၵမ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ သိမ်းလႆႈပႃးတူဝ်ငိုၼ်းထႆး 129,000 ဝၢတ်ႇ ၾူၼ်း 4 လုၵ်ႈ တင်း ပပ်ႉယေးငိုၼ်း 1 ပပ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လၢဝ်း တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈသၢမ်ၸဵင်ႇၶမ်းတင်းၼမ်
Photo – Maesaipress

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 June 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလၢဝ်း လႆႈႁႄႉၵိုတ်းၵူတ်ႇထတ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇ ထိူမ် 2 လမ်း တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈယၢင်ႈၶမ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၽူၼ်ႈၸၼ်ႈ ဝဵင်းႁူင်သႃသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႈၸၢၼ်ႈ 57 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇ ယႃႈမဝႆႉၼႂ်းမၼ်းတင်းမူတ်း 12 လၢၼ်ႉမဵတ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး သိမ်းလႆႈပႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်ဢွၼ်ၼမ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလမ်း ႁူမ်ႈပႃးတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်း တင်းမူတ်း 6 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး ၵွင်ႈပွတ်းၼိုင်ႈလဝ်း ႁူမ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 15 ႁူၺ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်းလႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လၢဝ်းၶဝ်တေ ၸႅတ်ႈထၢမ်လႄႈ သွၵ်ႈႁႃၵူၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း