လၢႆးယွမ်းပႅတ်ႈၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈ ၶီငဝ်မွင်ၸႂ် ငၢႆႈငၢႆႈဢမ်ႇလူဝ်ႇပိုင်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ ၵူၺ်းလူဝ်ႇပိုင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ

ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၼမ် ပေႃးၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၶီငဝ်မွင်ၸႂ်မႃးဢမ်ႇၼၼ်ၵူဝ်မႃး ၸႂ်ၶဝ်တေမူၵ်းၸူမ်ယူႇၸွမ်းလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁေ ဢဝ်ပဵၼ်ၻုၵ်ၶတူဝ်ၸႂ်ဝႆႉ ၸႂ်မိုတ်ႈမူဝ်းမွင်ဝႆႉ မိူၼ်တၢင်းတၼ်ဝႆႉယူႇ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႈၼမ်ၵႂႃႇႁႃတီႈပိုင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈႁႃလႄႇလၢဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵိၼ်မဵဝ်းမဝ်း ၵမ်ႈတူၺ်းၸိူင်းတူၺ်းငဝ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႇႁႃၵဝ်း— ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႃႈႁႅမ်တူဝ်တၢႆ ၼႆၸၵႂႃႇ ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈမၼ်း ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၸူဝ်ႈၵမ်း ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းဝူၼ်ႉမဝ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၶုတ်းႁၢၵ်ႈထွၼ်ႁူဝ်မၼ်းလႆႈ ။

လၢႆးၵႄႈငၢႆႈသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈပိုင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ- ၼၼ်ႉတႄႉ_
ၼင်ႈၵၢၼ်သမႃႇꩪိ တူၺ်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ(ဢႃၼႃပႃၼသတိ) ။

ၸိူင်ႉၼင်ႇၿုၻ်ꩪၸဝ်ႈဝႃႈ ꧤိၵ်ၶုတင်းလၢႆဢိူၺ်ႉႉ မိူဝ်ႈသူၸဝ်ႈယူႇၼႂ်းပႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈလီ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၼင်ႈၶႂၢႆႇၵုတ်ႇႁေ မိူဝ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈၵေႃႈႁူႉၸွမ်း ၊ မိူဝ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇၵေႃႈႁူႉၸွမ်း၊ မိူဝ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈယၢဝ်းၵေႃႈႁူႉဝႃႈလူမ်းၶဝ်ႈယၢဝ်း ၊ မိူဝ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈပွတ်းၵေႃႈႁႂ်ႈႁူႉဝႃႈလူမ်းၶဝ်ႈပွတ်း၊ မိူဝ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇယၢဝ်းၵေႃႈႁူႉဝႃႈလူမ်းဢွၵ်ႇယၢဝ်း၊ မိူဝ်ႈထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇပွတ်းၵေႃႈႁူႉဝႃႈလူမ်းဢွၵ်ႇပွတ်း၊ ဝႆႉၸႂ်ငမ်းယဵၼ်ႁေထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈ၊ ဝႆႉၸႂ်ငမ်းယဵၼ်ႁေထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇ၊ တင်ႈၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ငမ်းယဵၼ်ႁေၵွၼ်ႇၼႆႁေ ထူၺ်ႈၶဝ်ႈ/ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇ။ ယၵ်ႉတူၺ်းတီႈၸႂ်ႁူႉဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉႁေ ဝႆႉၸႂ်ပွႆႇဝၢင်းယဝ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈ၊ ယၵ်ႉတူၺ်းတီႈၸႂ်ႁူႉဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉႁေ ဝႆႉၸႂ်ပွႆႇဝၢင်းယဝ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢွၵ်ႇ။ ၽိုၵ်းႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆတႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ယူႇၸပ်းၸွမ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉတႃႉ ။ (ဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၸွမ်းသတိပꩧၢၼ်သီႇပိူင် , ပွတ်ႉꧢင်ၷၸဵတ်းပိူင် , ဢရိယသၸ်ၸႃႇသီႇ ပိူင်ၵေႃႈလႆႈ – တီႈၼႆႈတႄႉတေဢမ်ႇတႅမ်ႈၼေသဵင်ႈယဝ်ႉ ) ။

ပိူင်လူင် မၼ်းတႄႉ ပေႃးၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈၵေႃႈ လူဝ်ႇ ႁူႉဝႃႈ ဢေႃႈၼႆပဵၼ်ၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႁေ ၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁင်းၵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁင်းၽႂ် မၼ်းပဵၼ်ၸႂ်သုၵ်ႉယုင်ႈၵူၺ်း ၼႆႁေ ဝႆႉၸႂ်ပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈတႃႉ၊ ယႃႇဝႆႉၸႂ်တꧣ်ႁႃ ဢုပႃႇၻၢၼ်ႇၸပ်းပႅၼ်းၸွမ်းမၼ်း။ ၿုၻ်ꩪၸဝ်ႈဝႃႈ- လွင်ႈထဝ်ႈ လွင်ႈတၢႆ လွင်ႈၶီငဝ်မွင်ၸႂ် မႆႈၸႂ် သုၵ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ လွင်ႈၶႂ်ႈႁွင်ႉႁႆႈ လွင်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၻုၵ်ႉၶဢၼ်ၼိုင်ႈ ၊ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ၻုၵ်ၶၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်တꧣ်ႁႃႇလွင်ႈမဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈပဵၼ် ဢၼ်ထုၵ်ႇႁူမႅၼ်ႈၸႂ်ၼႆယဝ်ႉ ။
ယဝ်ႉသမ်ႉလူဝ်ႇပွင်ႇၸႂ် လူဝ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ဝႆႉတႃႇသေႇဝႃႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပႃးၸဵမ် တူဝ်လႄႈၸႂ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်း(ဢၼိၸ်ၸ) ၶၢၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်(ၻုၵ်ၶ) ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်း ဢမ်ႇၵွၼ်းပိူင်ႇမၼ်းလႆႈပိူင်တၢႆ (ဢၼတ်တ)ၼႆတႃႉ။

မိူဝ်ႈတေႇငဝ်ႈမၼ်းတႄႉ တေဢမ်ႇပႆႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉပွႆႇဝၢင်းလႆႈပုတ်းၶၢတ်ႇၵမ်းလဵဝ် ၊ သင်ႁဝ်းၽိုၵ်းပွင်ၽႄၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆၸိုင် လွင်ႈႁပ်ႉႁူႉလႄႈပွႆႇဝၢင်းႁဝ်းတေဝႆးမႃးႁေ မိူဝ်ႈမၼ်းၽုတ်းပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈဢဝ်ႁၢႆၵႂႃႇလႆႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇ ။ မိူဝ်ႈၶၢႆးပႅတ်ႈလႆႈၸႂ်ၸပ်းပႅၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၻုၵ်ၶၼၼ်ႉၵေႃႈတေဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈယဝ်ႉ။

CRD: ပၺ်ၺႃလေႃၵ ꧤိၵ်ၶု
Yee Seang Lee
#ꩪမ်မ #ꩪမ်းဢရိယသၸ်ၸႃ #ဢၼတ်တ #တြႃးသွၼ်ၸႂ် #ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ်

03/04/2024

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း