လၵ်းၼီႈ ပီမိူင်းတႆး (5)

ၵွပ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁႄ ဝၢႆးတႅမ်ႈလၵ်းၼီႈ ပီမိူင်းတႆး (4) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈသိုပ်ႇတႅမ်ႈထႅင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ၵၢၼ်ႁၢင်ႇမႃးလႄႈၶုၵ်းၸႂ်မႅၼ်ႈသေ လႆႈသိုပ်ႇတႅမ်ႈၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်းၼင်ႇၼႆ − ၼႂ်းမၢႆ (4) ၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇတင်းပီမိူင်းတႆး ၶႃႈႁဝ်းလႆႈယုၵ်ႉမႃးၼႄဝႆႉ (3) လွင်ႈ၊ ၸိူင်ႉၼင်ႇ- ပီမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ 1. ၼပ်ႉဢဝ်‌တႄႇပီမိူင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်ယီႈ ၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပီၶရိသ်ႉထ် 94 ပီ။ 2. ၼပ်ႉဢဝ်တႄႇပီမိူင်း ဢၼ်ၶုၼ်ႁွင်မိူဝ်းဢဝ်ထမ်းပိတၵ တီႈမိူင်းသရီလင်းၵႃ ၶိုၼ်းႁွတ်ႈမႃးမိူင်းတႆး မိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထ 450 ၼီႈ။ 3. ၼပ်ႉဢဝ်တႄႇပီမိူင်း ဢၼ်မုၼ်ၸဝ်ႈၸၢဝ်းသီႇႁူဝ် ၸဝ်ႈသေႃးထ ၼမ်းဢဝ်ထမ်းပိတၵ တီႈမိူင်းသရီလင်ၵႃ မႃးၽူၺ်ၽႄႈထိုင်မိူင်းတႆးႁဝ်း မိူဝ်ႈပီပုတ်ႉထ 450 ၼီႈၼႆၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးမႃးထတ်းတူၺ်းႁႂ်ႈထီႇထူၼ်ႈၸွမ်းႁဵတ်ႇၽူလ်ၸိုင် တေလႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းဝႃႈ- လွင်ႈၶုၼ်ႁွင်ၵႂႃႇဢဝ်ထမ်းပိတၵၼၼ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်းသႃႇသၼႃႇၸၢဝ်းၶႄႇ မႃးမိူၼ်ၵၼ်တင်းၸဝ်ႈယႂူၼ်ၸၢင်း မိူဝ်ႈပၢၼ်ၶုၼ်ၶႄႇ ၶိူဝ်းႁိူၼ်းထၢင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၽိတ်းဢမ်ႇပိူင်ႈ။ လွင်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈၸၢဝ်းသီႇႁူဝ်ႇၸဝ်ႈသေႃးထ ၼမ်းဢဝ်ထမ်းပိတၵမႃးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်းသႃႇသၼႃႇမိူင်းသရီလင်းၵႃ ဢမ်ႇႁၼ်တႅမ်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉ။ သမ်ႉ တင်းသွင်လွင်ႈၼႆႉ မႃးၵွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းသႃႇသၼႃႇ၊ သၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်းၼႄလႆႈဢေႇၼႃႇၽႅဝ်- ၸိူင်ႉၼႆ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်ၸွမ်းၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉၸၢဝ်းၶႄႇ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၶူၼ်ႇႁၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းတႄႇၼပ်ႉယမ်သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထမွၵ်ႈမိူဝ်ႈ 14 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီၶရိသ်ႉ ၼႆႉၵွႆး- ၼႆယူႇ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ မိူဝ်ႈ 94 ပီႊသီႊ ၼၼ်ႉ သႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထပႆႇၽႅဝ်မႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ- တီႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်းယူႇ- ၸိူင်ႉၼႆ။

မီးၵႃႈလွင်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ယီႈ ၸၢဝ်းမိူင်းၼွင်သႄ လူင်းမႃးတႄႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼႆၼၼ်ႉၵွႆး ဢၼ်တေဢဝ်ပဵၼ်သၵ်ႈသေႇလႆႈ။ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၼွင်သႄ လုၵ်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်တႆး ၶိူဝ်းႁိူၼ်းဢူတီႈၾႃႇၼႆၼၼ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၵွင်ႉၵဵဝ်ႇၵၼ်တင်းသႃႇသၼႃႇ၊ ၵဵဝ်ႇတင်းၾိင်ႈၵူၼ်းၵွႆး၊ ၼႂ်းပိုၼ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်းၶႄႇၵေႃႈ လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတႆးမႃးၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်ႈ မွၵ်ႈမိူဝ်ႈၼိုင်ႈႁူဝ်ပၢၵ်ႇၸဵင်ပီၶရိသ်ႉထ်ၼႆၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်းလႄႈၽိုၼ်မၢႆၸွႆႈတွင်းၶဝ်မီးဝႆႉ- ၼႆယူႇ။

လိုၼ်းသုတ်းၼႆႉ ၸင်ႇဝႃႈ တႆးႁဝ်း(ၸဝ်ႈပိုၼ်းၶဝ်) လီဝႆႉၼၵ်းလွင်ႈၼႆႉ (လွင်ႈၶုၼ်ယီႈၵေႃႇတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ)သေ သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း၊ သိုပ်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉၵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်တႄႉမီးတႄႉမၼ်းသေၵမ်း ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတင်း ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၼင်ႇၼႆ။

မႁႃမုင်ႉ (မိူင်းၸႄႈ)

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း