သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ပီႊ 2022

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈတႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ပီႊ 2022 ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ပၢင်သွၼ်တႄႉၵေႃႈ တႄႇဝၼ်းထီႉ 15 June 2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 August 2022 ၶၢဝ်းတၢင်း (75) ဝၼ်းသေ တေပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈလၢႆးတၢင်း Online ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆႉ တေမီးၸၼ်ႉလိၵ်ႈ မိူၼ် ၼင်ႇ လိၵ်ႈထႆးပိုၼ်ႉထၢၼ်၊ လိၵ်ႈထႆးၸၼ်ႉၵၢင် လႄႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် ၼႆသေ ၸႅၵ်ႇဝႆႉသၢမ်ႁွင်ႈႁဵၼ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လိၵ်ႈထႆးပိုၼ်ႉထၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 120 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ၊ လိၵ်ႈထႆးၸၼ်ႉၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 45 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပိုၼ်ႉထၢၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး 85 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 250 ၸဝ်ႈ/ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶူးပူင်သွၼ်မၼ်းသမ်ႉ လိၵ်ႈထႆးပိုၼ်ႉထၢၼ် တေပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇၶမ်းပၢင်ႇ ၵုသလ၊ လိၵ်ႈထႆးၸၼ်ႉၵၢင် ၸဝ်ႈၶူးၶမ်းပၢင်ႇ ၵေႃးဝိတ၊ ၶူးပူင်သွၼ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်းပိုၼ်ႉ ထၢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးယုမ်ႉၶိူဝ်း သုမၼ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပူင်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ လႆႈပိုတ်ႇသွၼ်မႃး ႁူမ်ႈပႃးတင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ထူၼ်ႈထိုင် ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႂ်းၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ (18) ပီႊ 2022 သေ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပႆၵေႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တေပိုတ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ပီႊ 2022 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးသုရိယ (သုဝၼ်း) ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်ႇပၢင်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၶူးပူင်သွၼ် ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – TSUSA

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း