သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼႃးၵူင်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 2 April 2024 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ လႄႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼႃးၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း