သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆးထႅင်ႈ

ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်း လၵ်ႉတေႃႉယႃႈမ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးသေ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ထႅင်ႈတင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈလၢႆႇဢၢႆး ဢိူင်ႇမႄႈဢၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 3 ၵေႃႉ ပႃးတင်းပိူဝ်ႉသေ ပႆႇၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် မႃးလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉ လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၶိုၼ်းၼႂ်းလိၼ်မိူင်းတႆးလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆး ဢမ်ႇတၼ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၺ်းထူပ်းႁၼ်ထူင်ၵေႃႇၸၢၼ်ႈ 2 ထူင် ဢၼ်သႂ်ႇယႃႈမဝႆႉၼႂ်းမၼ်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 200,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈၼင်ႇၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 February 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 100,000 မဵတ်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၼွၵ်ႈ ဢိူင်ႇမလိၵႃ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး ၵူၺ်းၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႆႉတေႃႉသူင်ႇယႃႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး တေတိူဝ်းၵူတ်ႇထတ်းႁႂ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇသေ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ ၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း