သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈ လႅၼ်းယႃႈၽိတ်းမၢႆမီႈတင်းၼမ်

သိုၵ်းထႆး ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်း တီႉၺွပ်းလႆႈ လႅၼ်းယႃႈၽိတ်းမၢႆမီႈ တႃႇ 200 ထႅဝ်ႉ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2023 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းထႆး လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၼႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းလၢဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇသေ ထူပ်းႁၼ်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်လမ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉသေ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉတေႃႉၶူဝ်းၶိုၼ်ႈၵႃးယူႇ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး ဢၢၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၸိူဝ်းၶဝ် သမ်ႉ ႁၼ်သိုၵ်းထႆးသေ လႅၼ်ႈပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆးၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းလူတ်ႉ ၵႃးၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်လႅၼ်းယႃႈ ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇ တႃႇ 200 ထႅဝ်ႉ လႄႈ ယိုတ်းသိမ်းလႆႈလူတ်ႉၵႃးၼိုင်ႈလမ်း ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ်ငိုၼ်း 3,020 ဝၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလႅၼ်းယႃႈ ၽိတ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇသေ ထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ သိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း