သိုၵ်းထႆး ပိုတ်းယိုဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး

သိုၵ်းထႆး တင်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ထႅင်ႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 22 February 2024 (လိူၼ်သၢမ် မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) သိုၵ်းထႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၽွင်းၵႂႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ် တီႈဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင် ပွၵ်ႉ 5 ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး ႁၢင်ၵႆတင်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးမွၵ်ႈ 200 မီႇတိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 15−20 ၵေႃႉ ပႃးတင်းထူင်ၶူဝ်းသေ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး တေဢၢၼ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈၸိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉ တူၵ်းၸႂ်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇသိုၵ်းထႆးဢွၼ်တၢင်းသေ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉ ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆးၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်သီလမ် 8 ထူင်၊ တႃႇ 7 ထူင် ၼႂ်းမၼ်းသႂ်ႇဝႆႉယႃႈမ 1 ထူင်လႂ် 200,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1,400,000 မဵတ်ႉ တႃႇထႅင်ႈထူင်ၼိုင်ႈတႄႉပဵၼ်ယႃႈဢၢႆႉသ် ၼမ်ႉၼၵ်း 25 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20-21 February 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 300,000 မဵတ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး မိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း