သိုၵ်းထႆး  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး

သိုၵ်းထႆး လႄႈ ၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇယႃႈ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး သေ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းထႆး လႆႈဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ဝၢၼ်ႈပႃႇလႅင် ဢိူင်ႇၵေႃႇၸၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး လႄႈ မိူင်းၽူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႇၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီး လွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် 7 ၵေႃႉ၊ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး ဢၢၼ်းၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇသိုၵ်းထႆးဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်း ၵၼ် ႁိုင်မွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသဵင်ၵွင်ႈယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းထႆး လႆႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ထူပ်းႁၼ်ထူင်ပိူဝ်ႉ 9 ပိူဝ်ႉ ဢၼ်သႂ်ႇယႃႇဢၢႆႉသ်ၼႂ်းမၼ်းမႃးၼိုင်ႈ ပိူဝ်ႉလႂ် 25 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ႁူမ်ႈယႃႈဢၢႆႉသ်တင်းမူတ်း 225 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၵူၼ်းတေႃႉ သူင်ႇတႄႉတၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶဝ် တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီးၸိုင်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း