သိုၵ်းထႆး လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး

သိုၵ်းထႆး လႄႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး

သိုၵ်းထႆး ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ လႄႈ သွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင် ၶိုၼ်းလိုၵ်း မွၵ်ႈ 22:30 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းထႆး) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းထႆး ဢၼ်ဢွၵ်ႇလဵပ်ႈ ယၢမ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး−ထႆး ႁိမ်းႁွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈမႄႈမေႃႉ ပွၵ်ႉ 7 ဢိူင်ႇထိူဝ်ႉထႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၾႃႉလူင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်း ယိုဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်းမွၵ်ႈ 5 မိၼိတ်ႉၼႆႉသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ တင်းမူတ်း 2,000,000 မဵတ်ႉ ၵူၺ်းၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇတႄႉ ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 June 2024 တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးငၢမ်း ပွၵ်ႉ 13 ဢိူင်ႇသူပ်ႇ ပူင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၽူးသၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၽယဝ်း လႅၼ်လိၼ် ထႆး−လၢဝ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသိုၵ်းထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 7,650,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 June 2024 ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈၽိၵ်း ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 2,000,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ 2 ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ 11 ပွၵ်ႉ 4 ဢိူင်ႇႁူၺ်ႈရႆႉ ၸႄႈဝဵင်းတဵၼ်ႇၶျႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၽႄႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈ ထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈယႃႈမ 1,900,000 မဵတ်ႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတေႃႉသူင်ႇ 3 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႈၼင်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 June 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇတၢင်းပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး တေႃႉသူင်ႇယႃႈမတင်းမူတ်း 8,000,000 မဵတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်းယဝ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတေႃႉ သူင်ႇသမ်ႉ တေယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် ထႆး−လၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း