သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပၼ်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (Acid) ဢၼ်တေႁုင် ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းၶၢင် လႄႈ သိုၵ်း TNLA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 March 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:45 မူင်း သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ဢဝ်ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (Acid) 3 လမ်း  လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၸႄႇလၢၼ် မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတီႈ သၢႆးမေႃႇတင်ႇ (Zaimaw Bum) ငဝ်ႈတပ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း 1 သိုၵ်း TNLA  လႄႈ  ထုၵ်ႇတပ်ႉၵွင် 9 KIA ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 1 လမ်း ယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ KIA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် Kachin News Group-KNG ဝႆႉဝႃႈ ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (Acid) ဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆၼၼ်ႉ ႁဝ်းမီးလၵ်းထၢၼ်သၢၵ်ႈသေႇမၼ်းယူႇ၊ ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ 3 လမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉၵွင် 9 KIA ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၵႃးလမ်းလိုၼ်းသုတ်း လႄႈ ထႅင်ႈ 2 လမ်းၼၼ်ႉတႄႉ တၼ်းပူၼ်ႉလွတ်ႈၵႂႃႇသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶွင် TNLA တၢင်းသိၼ်ႇလီႇတွင်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၽၢႆႇၵူၼ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ် မႃးလၢတ်ႈၸုမ်းႁဝ်းႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ၵႃးဢၼ်လႆႈတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းႁဝ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းသွင်ၸုမ်းသင် ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပၼ်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတပ်ႉၸုမ်း 1 TNLA ၼႆႉ ႁုင်တူမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼမ်ၼႃႇ၊ ၸုမ်း TNLA သမ်ႉ တင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈဝႆႉဝႃႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းၵိၼ်ယႃႈၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးယူႇ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၸႂ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ ပေႃးတီႉၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ဢိတ်းဢွၼ်းၼႆ ၸႂ်ႉၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းထုတ်ႇၶိုၼ်း 40 သႅၼ်ပျႃး ဢမ်ႇၼၼ် 50 သႅၼ်ပျႃးၸိူဝ်းၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်သမ်ႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီပဵၼ် လႄႈ ယႃႉပႃးၼႃႈတႃ ၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတေႉတေႉ၊ ယွၼ်ႉလၢႆး ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉသေ လွင်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢေႇလူင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆ လႆႈႁၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNG ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၸုမ်းၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KNG ဝႃႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပၼ်ၶိုၼ်း ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ဢၼ်တေႁုင်ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ လမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် လႆႈဢၢပ်ႈပၼ် ၶိုၼ်းတီႈၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 4 March 2023 လႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃးႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ၸွင်ႇပႃႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႉႁူႉၸွမ်း။

သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈႁိမ်ၼႃႈတီႈၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း