သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA  လၵ်ႉငွႆးယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 20 May, 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:00 မူင်း တေႃႇထိုင် 06:00 မူင်း တပ်ႉသိုပ်းပူတ်းပွႆႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶၢႆး ၊ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ၊ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်လႄႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၼႆႉၵေႃႈၸႂ်ႈတႄႉယူႇ ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းတႄႉယွၼ်ႉသိုၵ်း PNLA ၶဝ် ၵႆႉမႃးမူၵ်းယိုဝ်းတပ်ႉႁဝ်း၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈလႄႈ သွင်ၽၢႆႇ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈယၢမ်ႈပဵၼ်မႃးလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပၼ်ႁႃ တေဢမ်ႇ ယႂ်ႇၼၼ်ႉ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူးၶဝ် ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃၵၼ်ၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇၶဝ် ဢမ်ႇႁပ်ႉတွပ်ႇသင်မႃးသေပွၵ်ႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA  လၵ်ႉငွႆးယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ သိုၵ်း PNLA ၶဝ်ဢၼ်မႃးယိုဝ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းၵၼ်လႆႈလႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈၶဝ်ၵေႃႉမႃးပိုတ်းယိုဝ်းႁဝ်းဢွၼ်ႇတၢင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၽၢႆႇႁဝ်း ၸင်ႇလႆႈ ႁပ်ႉၶႄတူဝ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ၽၢႆႇႁဝ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်း ပိုၼ်ႉ တီႈပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းလႄႈ လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆ PNLA (5) ၵေႃႉ လႆႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် 5 လဝ်း လႄႈ ၶိူင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသိုၵ်းလၢႆမဵဝ်းယူႇ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်တၢင်းႁိုင် ၶိုင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်း ယွၼ်ႉၽၢႆႇၶဝ်ထွႆပၢႆႈ လႄႈၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပႃးၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇမတ်ႉဝႆႉ (6) ၵေႃႉ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ် ၼႆတႄႉပႆႇလႆႈထၢမ်၊ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ လႆႈပွႆႇၵူၼ်းမိူင်း (6) ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၶၢႆႉၶဝ် ၵႂႃႇႁႂ်ႈၵႆတင်းပၢင်တိုၵ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ တႃႇၶဝ်တေလွတ်ႈၽေး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႆႉ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵူၼ်း ဢွၼ်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵူၺ်း ၶဝ်ဢမ်ႇထိင်းလႆႈၵူၼ်းပႃႈတႂ်ႈၶဝ်၊ ၽၢႆႇၼိူဝ် ၸုမ်းတေႃႇၸုမ်းတႄႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵၼ်တႃႇသေႇ၊ ၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းၵၼ်တႃႇသေႇ၊ မီးသၢႆၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တႃႇသေႇ ၊ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင် ပေႃးၽၢႆႇတႂ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵေႃႈ ၵႄႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၶၢမ်ႇထူပ်း တႃႇဢုပ်ႇၵႄႈၶႆၵၼ်” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပိုၼ်ႉတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼႆႉ သိုၵ်း PNLA ၵႆႉလွမ်မႃးငွႆးယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉထုၵ်ႇလႆႈၺႃးႁႃလွင်ႈႁႃတၢင်း တီႉၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း