သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA သိမ်းလႆႈထႅင်ႈတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၶမယ 423

တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 423 လႄႈ ၶမယ 424 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႄႈ ယူႇဝႆႉၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယပၶ) ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ယိုတ်းသိမ်းလႆႈပႅတ်ႈတင်း 2 တပ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ PNLA ဝႃႈ တေဢမ်ႇယႃႉလူႉလႅဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 28 January 2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ႁူမ်ႈပႃးတင်းၸုမ်းဢူၺ်းလီၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ပၼ်ႁႅင်းၾႆးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း။

ၵူၼ်းၵေႃႉၸမ်ၸႂ်ၵၼ်တင်း PNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ တပ်ႉၶမယ 424 ၼၼ်ႉ သိမ်းလႆႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2024 လႄႈ တပ်ႉၶမယ 423 ၼႆႉသမ်ႉ သိမ်းလႆႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 January 2024 သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၽၢႆႇ PNLA တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉလႄႈ ပေႃးမီးလွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈမႃး တေဢဝ်လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉပိုၼ်ၽႄႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 January 2024 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈသၢႆးၶၢဝ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႄႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ် ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇၸွႆႈၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်း/လၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႆႈလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီး ၵူၼ်းၶႄၾႆး၊ ၾႆးလႆႈလၢမ်းမႆႈၵႂႃႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉထႅင်ႈ၊ ပဵၼ်သိုၵ်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵႂႃႇတႄႉဢမ်ႇႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶုၼ်ႇဢူၵ်ႉၵႃႇ ၼႃႇယၵမုၵ်ႉၸုမ်း PNLO/PNLA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းသုၵ်ႉယုင်ႈယၢင်ႈလူင်ဝႆႉ၊ ၵွပ်ႈသင်လႄႈၼႆ ႁဝ်းမီးမူႇပိူင်ဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽူႈၶဵၼ်၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း PDF ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၶဵၼ်၊ ၸုမ်း PDF ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်း ပိုၼ်ႉတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းၵႂႃႇႁႄႉ တၢင်းၶဝ်သေၵေႃႈ ၵမ်းၼၼ်ႉ PNLA ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးလိူတ်ႈၸႂ်ႁၢဝ်ႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေၵႂႃႇၶူၼ်းလေႃးၵၼ်တင်း PDF လႄႈ  ၶိုၼ်းလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ဝႆႉ၊  လွင်ႈလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၵွႆ လႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉပႆၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း NCA သေ တေဢမ်ႇပႆႇထွၼ်တူဝ်ဢွၵ်ႇ၊ လွင်ႈမူႇပိူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈသင် လႄႈ ဢမ်ႇဝႆႉၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈမၼ်း လႄႈ သင်ဝႃႈပိုတ်းယိုဝ်းႁဝ်းၵေႃႈ ၵႃႈတေလႆႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ PNLO/PNLA ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 January 2024 ၼၼ်ႉသမ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၶိူဝ်းၵူၼ်း လႄႈ မၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ၊ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၺႃး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တေႃႇထိုင်ပေႃးၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈ လွင်ႈၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼၼ်ႉ ၸုမ်း PNLO/PNLA တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်မီးသဵၼ်ႈတၢင်းမိူၼ်ၵၼ် လႄႈ တေၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 100,000 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵမ်ႉၼမ်မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း