သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၶဝ်ႈသိမ်းႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈပုင်းလဝ်း ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းလၢမ်းၶဝ်ႈထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းသေ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၸွမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 January 2024 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ)  ဝၢႆးသေ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပုင်းလဝ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNLA ၶိုၼ်းလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႄႈ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်းပၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်း PNLA ၶဝ်ႈထိုင်လႆႈၼႂ်းဝဵင်းသေ ယိုတ်းလႆႈပႃးႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈမျႃႉၵၢၼ်ႇတႃႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉ ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈၼႆ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၵေႃႈ လႆႈၶမ်ယူႇဝႆႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႇပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 424 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇယိုတ်းလႆႈ လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇမႃးဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 425, ၶမယ 426, တပ်ႉမ 55 ၸိူဝ်းၼႆႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉတီႈ ၼႂ်းတပ်ႉ ၶမယ 424 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 24 January 2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ႁူမ်ႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ယိုတ်းလႆႈလၢၼ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ မွၵ်ႈ 3 လၵ်းၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 January 2024 ၼၼ်ႉသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းၵႃးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၺႃး ၵႃးတေႃႉတၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ၶွင် PNLA သေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO/PNLA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 October 2015 လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် January 2024 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း