သိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ်ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 February 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၼၼ်ႉ Maesaipress ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း(ၵျႃးၽႅၼ်ႉ) ၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး  ဢၼ်မီးယူႇၽၢႆႇလင် ႁူင်းလႅမ်း 1G1 ပွၵ်ႉသၢၼ်သၢႆးတႆး ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မီးတၢင်းမူတ်း 3 ဢွင်ႈတီႈလႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းတင်းမူတ်းဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵေႃႉ၊ ႁုပ်ႈသိမ်းလႆႈပႃး ၶွမ်ႇၽိဝ်ႇတိူဝ်ႇ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ထႅင်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇပိုတ်ႇဝႅပ်ႉၵၢၼ်တေႃႇလွင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း ၵၢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ မီးပႃးၵူၼ်းမိူင်းထႆး၊ ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၵူၼ်းတင်းမူတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ဝႆႉယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း