သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 19 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 6 ၵေႃႉ

ၸုမ်း PDF လႆႈၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵူႉယိၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သေ ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁႃၸွပ်ႇသွၵ်ႈ ယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်း PDF ၸွပ်ႇသွၵ်ႈႁႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈသွင်ၽၢႆႇၶိုၼ်းလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းၸိူဝ်းလွႆ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵူႉယိၼ်ႉ၊ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လႄႈ ၶိုၼ်းလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ၊ ၸုမ်း PDF တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးတူဝ်လိပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 6 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 19 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း 6 ၵေႃႉ

ၸုမ်း PDF ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 March 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ  01:00 မူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ထွႆဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇၽႃႇၺႃးထႅင်ႈ ၸုမ်း PDF လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ၸုမ်း PDF တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်း 19 ၵေႃႉ ပႃးတူဝ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉသေ သိမ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းထႅင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း PDF လၢတ်ႈတီႈ Khit Thit Media ဝႃႈ လွင်ႈၽူႈယွမ်းသိုၵ်း 6 ၵေႃႉၼႆႉ တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မူႇၸုမ်းမီး လႄႈ လွင်ႈၶေႃႈမုၼ်း ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဢၼ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသင် တႃႇလၢတ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11 March 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းတင်းၼမ်တင်းလၢႆ လႄႈ တင်ႈၸႂ်ႁႅမ်တၢႆပႃး ၵူၼ်းမိူင်း 28 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇပႃး သင်ႇၶၸဝ်ႈ 3 ပႃး တီႈၼႂ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း