သိုၵ်းမၢၼ်ႈထိူဝ်ၶေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႄႈ ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းထုင်ႉၶၢၼ်ႇတႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵေႃးလိၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇ 10 ပၢႆ လႄႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ။

Kachin News Group−KNG ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သေ သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၵူၼ်းမိူင်း 16 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇပွႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း 5 ၵေႃႉ၊ ထုၵ်ႇၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ 8 ၵေႃႉ လႄႈ ႁၢႆလၢႆဝႆႉ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထိူဝ်ၶေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KNG မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 8 June 2023 ၼႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းထုၵ်ႇၺွပ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးလၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶေႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမူၵ်ႉဝ တင်းမူတ်း ထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆဝႆႉတီႈ ၼႂ်းပႃႇမႆႉ ႁိမ်းလွႆတိတ်ႉသူႇ ဝၢၼ်ႈမူၵ်ႉဝ လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢႆလၢႆဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶျႅတ်ႉၵူင်း၊ ဝၢၼ်ႈဢိၼ်းယႃး၊ ဝၢၼ်ႈပၢၼ်ႇပူၺ်းၵူင်းသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၸွႆႈၵၼ်ႁႃ တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထိူဝ်ၶေႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 8 ၵေႃႉ

ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ထိုင် 8 June 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်း 3,632 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉသမ်ႉ ၵိုတ်း 23,292 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း