သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉၶိုၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းလၵ်ႉပၢႆႈ

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉၶိုၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းဢၼ်လိူဝ်ၶႂၢင်ႉသေ ပဵၼ်သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်းလၵ်ႉပၢႆႈဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၸိူဝ်းဢၼ်လိူဝ်ၶႂၢင်ႉဝႆႉလႄႈ ပဵၼ်သၢႆမၢႆၵူၼ်းလၵ်ႉပၢႆႈ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶႂ်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼႆၸိုင် ၶဝ်ႈလၢႆးငၢၼ်းတူဝ်တီႈတပ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်မီးႁိမ်းၸမ်သေ သင်ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်းၸိုင် တၢင်းၽိတ်းဢၼ်မဝ်ၼၼ်ႉ တေပူတ်းပွႆႇပၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇ (ပိၼ်ႇၸိၼ်ႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ “ဢမ်ႇယၢမ်ႈငိၼ်းဝႃႈ ပူတ်းပွႆႇပၼ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းလၵ်ႉပၢႆႈသေပွၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဵတ်းလႄႈ ၸင်ႇယၢမ်ႈႁၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း၊ သိုၵ်းပၢႆႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈယူႇလႄႈၸင်ႇပၢႆႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်လႆႈ ၸႅင်ႈလႅင်းလီဝႃႈ ၼႂ်းတပ်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်ထႅင်ႈမွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ၵူၺ်း” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယင်းမီးလိၵ်ႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ တပ်ႉၸုမ်း တပ်ႉၵွင် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉသေ သင်ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ဢမ်ႇၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇလႆႈၸိုင် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းသိမ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၸမ်ထိုင် 3 ပီႊၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လူတ်းယွမ်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းသမ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈသေ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇ ၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈတူၵ်းလူင်း ၶၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင်မႃးတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း