သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းပွၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း − ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် လႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဝႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၽၢႆႇဢွၵ်ႇထမ်ႈၸၢင်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပွၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ/ၵႃး လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 February 2024 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ်ဝႆႉယူႇၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈဝႃးတႄႉ ယွၼ်ႉၵႃးၶမ်ၼမ်ႁႅင်းၼႃႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈၵႃးၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵမ်းၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းၶိုၼ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ၊ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်ၶႃႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 February 2024 ၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းမိူင်းပွၼ် လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း