သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 7,000 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီႊသေ ပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး တႃႇ 7,000 ပၢႆ တီႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃး ဝၼ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵွၼ်းၶေႃ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 75 ပီႊ သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တႃႇ 7,012 ၵေႃႉ လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်း မီးတၢင်းၽိတ်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ႁႅမ်ၵူၼ်းတၢႆ၊ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ လွင်ႈၶိူင်ႈယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ/မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပွႆႇပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းလႆႈထုၵ်ႇပွႆႇဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ လၢႆၵေႃႉၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသေတႃႉ တၢင်းၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC တႄႉဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးၸိုဝ်ႈ ၽွင်းလူင် တူႇရဢူးဢွင်ႇ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD လႄႈ တေႃႇတၢၼ်းမျိၼ်ႉဢွင်ႇ တင်း ဢူးထိၼ်ႇလိၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ် တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပၢၼ် NLD ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ  4 January 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 2,701 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉသမ်ႉ မီး 13,356 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း