သိုၵ်းမၢၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆမၢတ်ႇၼမ်

ၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈယူႇတီႈဝၢၼ်ႈတေႃႇသီႇဢီႇ ၸႄႈဝဵင်းတီးမေႃႉသူဝ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆတင်းၼမ်။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 February 2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းပၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈတေႃႇသီႇဢီႇ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈ ယိုၼ်ႈယၼ်လၢတ်ႈၸိုဝ်ႈၶဝ်လႆႈ၊ ဢႃႇယုၶဝ်တေမီး 10 ၶူပ်ႇထိုင် 13 ၶူပ်ႇၼႆႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈတေႃႇသီႇဢီႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်လႄႈ ပဵၼ်ဝႆႉၼႃႈတီႈၵတ်းယဵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၺ်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈလူႉၵွႆမူတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 February 2024 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈ ဝၢၼ်ႈတေႃႇသီႇဢီႇ လႄႈ လွင်ႈဝႃႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်ၶၢဝ်ႇၽၢင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ၵဵပ်းဝႆႉၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉတႄႉ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 31 January 2024 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းမိူင်း 1,429 ၵေႃႉ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်/ၵွင်ႈလူင် လႄႈ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၸိူဝ်းလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉ မီးယူႇ 2,641 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း