သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ယေးငိုၼ်း CB Bank ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 15 November 2023 (သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 21:00 မူင်းပၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၽၢႆႇၼႃႈယေးငိုၼ်း CB Bank ၼၼ်ႉၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈၸမ်ႈသေ ယိုဝ်းပၼ်မၼ်းထူၼ်ႈယဝ်ႉ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းတႄႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈၵႃးၶဝ်သေ ဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉလႂ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလီလီ ငိၼ်းဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းႁပ်ႉသိုဝ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼႆၵူၺ်း၊ တီႈၼွင်ၶဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵေႃႈဢမ်ႇပေႃးလီ လႄႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၽႂ်ႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း တႄႉတႄႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလွတ်ႈၽေးသင်ယဝ်ႉလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ထၢင်ႇၽိတ်းထၢင်ႇထိူမ်သေ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ မီးမႃးတၢင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း