သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ

ၽွင်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃးၸွမ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶွင်းဢီႉ ဢိူင်ႇၶွင်းဢီႉ ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးၵေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈမိူၼ်ၵၼ်။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 August 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးလႆႈပႃးၵၼ်ၵႂႃႇတီႇၽဵဝ်ႈသူၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶွင်းဢီႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈတေႃႇ ပိူဝ်ႈတႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼႆသေ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တေမီးဢႃႇယု 31 ပီႊ လႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေးသမ်ႉ မီးဢႃႇယု 28 ပီႊ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသူၼ်သေ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၶွင်းဢီႉ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 August 2023 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်း မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် ဢၼ်မီးတီႈလွႆၵုင်းၽြႃးၼၼ်ႉ လူင်းၵႂႃႇၸူးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး လႄႈ ဢမ်ႇထၢမ်လွင်ႈတၢင်းသင်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၶႃၽူဝ်မေးၵမ်းသိုဝ်ႈ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 6 လုၵ်ႈ တၢႆထင်တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၼၢင်းမေးသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈႁူဝ်မႃႇ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းဢဝ်တူဝ်ၶႃ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတီႉတပ်ႉၶဝ်လွႆၵုင်းၽြႃး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းၶဝ် ဢဝ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 3,500,000 ပျႃးသေ ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ လႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼၼ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 August 2023 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း PDF ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈလႆႈႁၼ် ၸုမ်း PDF ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ငွႆးယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလူႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတၢႆၼမ် လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၽႄလႆႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်း တင်း ၸုမ်း PDF သေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆ လႄႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းတႆး လႄႈ မိူင်းယၢင်းလႅင်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း