သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယု 70 ပီႊ

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢႆး (ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ) ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇသေ ၶိုၼ်းတီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယု 70 ပီႊ
(Photo: Citizen Journalist)

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းၸမ် 100 ၵေႃႉ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢႆး(ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇ)သေ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၽၢႆႇတၢင်းႁွင်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းလမ်းၶိုတ်ႈလႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၸိူဝ်းၶဝ် ၸႂ်ႉမွပ်ႇဝႆႉၼိူဝ်လိၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းၸၼ်ဢဝ် မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 70 ပီႊ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တေႃႇၺုၼ်ႉသူၺ်ႇ ဢႃႇယု 70 ပီႊ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးၵႂႃႇ 150 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ၵႂႃႇမွၵ်ႈ 1,500 လင် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးတင်းၼမ်သေ တုၵ်ႉၶၶၢၼ်ၸႂ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း