သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 3 မၢတ်ႇ 3

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇပူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယိၼ်းမႃႇပိၼ်ႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 5 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၵွင်းဢွင်ႇၸေႇယ ႁိမ်းႁူဝ်ၶူဝ် မူင်ႇယႂႃႇၶျိၼ်းတုၼ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈတၢၼ်ႇ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ် ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵူၺ်း ႁိမ်းႁွမ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်၊ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸင်ႇလႆႈ တၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇလူႉတၢႆ ယူႇယဝ်ႉ၊ ၸိူဝ်းလႆႈတၢႆယွၼ်းၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢွၼ်ႇယိင်းၸၢၼ်းမႃႇ ဢႃႇယု 2 ၶူပ်ႇ၊ မမႃႇၸူႇ ဢႃႇယု 45 ပီႊ၊ မတိၼ်ႇတိၼ်ႇဝိၼ်း ဢႃႇယု 23 ပီႊ လႄႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸွႆႈလုမ်းလႃးၾႆးၽဝ်ပၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2023 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းၵူၼ်းမိူင် 11 ၵေႃႉသေ ဢဝ်ၶင်ဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ ၶိုၼ်းဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၵိုၵ်းႁိူၼ်းပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျႃႇပၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း