သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶေႃးၵူၼ်းမိူင်း

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၸု ၸႄႈဝဵင်းယေႇဢူး တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ တီႉမတ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေ ၶိုၼ်းဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶေႃးတၢႆပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵူဝ်ႇထူးၶၢၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း People’s Defense Comrade လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် Kachin News Agency-KNG ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 February 2024 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈၽၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းၶိၼ်ႇဢူး ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၸု ၸႄႈဝဵင်းယေႇဢူးသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းၼမ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸၢႆး 2 ၵေႃႉ လႄႈ ဢဝ်မိတ်ႈထိူဝ်ၶေႃးတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်တၢႆ ၼင်ႇမိူၵ်ႈမႂ်ႈၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၵူဝ်ႇၸေႃႇတဵင်းထၢႆႉ ဢႃႇယု 28 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇတဵင်းတၢၼ်းၵျွႆႇ ဢႃႇယု 31 ပီႊ ဝႃႈၼႆ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၵ်ႉၵူဝ်ႇၸုၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမယ 708 လႄႈ ၶလယ 71 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း (AAPP) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တင်ႈတႄႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 February 2024 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ 4,507 ၵေႃႉ လႄႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈၶင်ဝႆႉယၢမ်းလဵဝ် 20,071 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း