သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်လိပ်း သွင်ပူႇယႃႈ

သွင်ပူႇယႃႈဢၼ်မီးဢႃႇယုမွၵ်ႈ 70 ပီႊၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် တူဝ်လိပ်း ၼင်ႇမိူၵ်ႈမႂ်ႈသေ သိုပ်ႇၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃႇပေႃးတၢႆ ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 January 2023 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 65 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇတွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းပုတလိၼ်ႇ လႄႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်သွင်ပူႇယႃႈသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်လိပ်း တေႃႇပေႃးတၢႆယူႇယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းၸၢႆးထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30 ပီႊသေ ပေႃႉထုပ်ႉၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈမၼ်းၸၢႆး တေႃႇပေႃးတၢႆမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်လိပ်း သွင်ပူႇယႃႈ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ တေပဵၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 10 လင်ၼႆႉ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မတ်ႉမၼ်းၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ တီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႆ လႆႈႁၼ် Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း PDF ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈတင်းၼမ် လႄႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈ ၺႃးယႃႉၵွႆပႅတ်ႈတင်းၼမ်မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း