သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်လိပ်းၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်း 11 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺွပ်းတူဝ်ၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းတင်းမူတ်းသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ်ယူႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 December 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵျႃႇပၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း 11 ၵေႃႉ လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉမီးသၢႆၸႂ် 11 ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢူးၸၢမ်ႇသူၺ်ႇ ဢႃႇယု 43 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇၸူဝ်းမူဝ်းတူႇ ဢႃႇယု 29 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇၶျၢၼ်းၺဵင်း ဢႃႇယု 29 ပီႊ၊ ပႃမီးယႃ ဢႃႇယု 37 ပီႊ၊ ဢူးသၢၼ်းဝိၼ်း ဢႃႇယု 53 ပီႊ၊ ငတူဝ်း ဢႃႇယု 38 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇလၢႆႇဝိၼ်း ဢႃႇယု 38 ပီႊ၊ မွင်ႇထုၼ်းထုၼ်း ဢႃႇယု 20 ပီႊ၊ ၵူဝ်ႇလၢႆႇတူႇရ ဢႃႇယု 23 ပီႊ၊ ဢူးထုၼ်းၶိၼ်ႇ ဢႃႇယု 43 ပီႊ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်လႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်တူဝ်လိပ်းၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 December 2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း PDF သေ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပိဝ်ႇၸေႃးထီး ၸင်ႇၵႂႃႇၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈဝၢၼ်ႈၵျႃႇပၢႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပိဝ်ႇၸေႃးထီး ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၵျႃႇပၢႆႇၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်း PDF ၶဝ်ႈၵႂႃႇမွတ်ႇၾႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း 11 ၵေႃႉ ၺႃးၽဝ်ပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵျႃႇပၢႆႇ ဢၼ်မီးလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 400 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း