သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈလၢၼ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပႃႇတီႇမိူင်းၵယၢၼ်းမႂ်ႇ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 June 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04:00 မူင်းၸမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈ လၢၼ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပႃႇတီႇမိူင်းၵယၢၼ်းမႂ်ႇ 5 တီႈ ဢၼ်ပႃး လွႆလူင်၊ လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ၊ ၵုင်းလွႆလႅင်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တိူဝ်ႉၸပ်းပႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဝႃႈ “လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ မီးၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ ပႃးတင်းလၢၼ်ႇပႃႇတီႇမိူင်းၵယၢၼ်းမႂ်ႇသေ တူဝ်သတ်းလဵင်ႉဢၼ်လႆႈတၢႆၵေႃႈမီး ၶဝ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၸမ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ” ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမိူင်းၵယၢၼ်းမႂ်ႇ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ယူႇပဵၼ်ၵၢင်သေ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၸုမ်းၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းယႃ သွင်းၽူၺ်း ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းယႃၶွင် ပႃႇတီႇမိူင်းၵယၢၼ်းမႂ်ႇ လႄႈတင်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဢၼ် မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်သၢႆသိုၵ်းသေ ထူဝ်းသိုၵ်းယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃး ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးလိူဝ်သေၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ သင်ၵူၼ်းမိူင်း တေၵႂႃႇမႃးၸမ်တင်း တီႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆ ႁႂ်ႈဝႆႉသတိလီလီသေၵႂႃႇမႃးၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ဝႆႉတီႈလႅၼ်လိၼ် တႆး – ယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ တပ်ႉၵွင် 1102 တီႇမေႃးသူဝ်ႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းၵၢင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် 11 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 19 ၵေႃႉသေ သိမ်းလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း