သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 10 ပၢႆ

ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈၸႂ်ယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈဝူၺ်ႇလူး ၸႄႈဝဵင်းမတူႇပီႇ မိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပဝ်ႉမၢႆသေ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 10 ပၢႆ မၢင်ႁိူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဝူၺ်ႇလူး 2 ပွၵ်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ 6 လင်၊ ၵူၼ်းတၢႆ 10 ပၢႆ ၸိူဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈဝူၺ်ႇလူးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်ႈၸႂ်ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇၵူၺ်း၊ ဝၢႆးပွႆႇမၢၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတတ်းၶၢတ်ႈပႅတ်ႈလႅင်းၾူၼ်း လႅင်းဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉ၊ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လႄႈ မၢင်ႁိူၼ်းၼႆႉ တၢႆတင်းပေႃႈတင်းလုၵ်ႈၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈဝူၺ်ႇလူးၼႆႉ ယၢၼ်ၵၼ်ဝဵင်းမတူႇပီႇ မွၵ်ႈ 40 လၵ်းလႄႈ မီးလင်ႁိူၼ်းတမ်း ၸမ် 70 လင်သေ မီးႁူဝ်ၵူၼ်းယူႇသဝ်းဝႆႉ 250 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း