သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတယႅတ်ႉၵူင်း တင်း ဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ ဢိူင်ႇတယႅတ်ႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလူႉၵွႆႁႅင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 April 2024 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်း PDF (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇတၼ်းတေႃႉၶူဝ်းလဵင်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတယႅတ်ႉၵူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 April 2024 ၼၼ်ႉ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈယူႇ၊ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်၊  ႁိူၼ်းယေးၵေႃႈ ပွႆႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်သင်မႃး၊ သင်ၶဝ်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ တႃႇတေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်း PDF (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 April 2024 ၼႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတယႅတ်ႉၵူင်း 3 လုၵ်ႈ၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸႃႇလီႇ 2 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယူႇႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 1,000 ပၢႆ ၵမ်ႉၼမ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ တၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူး လႄႈ ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း