သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF ပွၵ်ႈၵမ်း 2

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ  11  January 2023 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ တႅဝ်းႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 16:00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လမ်း မိၼ်ၵႂႃႇတီႈလွႆဝိတူဝ်ႇရိယ ၸႄႈဝဵင်းထၼ်ႇတလၢၼ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF သေ ပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆလုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်း (ဝၼ်းထီႉ 10−11) ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်း၊ ဢဝ်ႁူင်းယႃ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵဵပ်းၶွင် ဢိၵ်ႇယႃႈယႃၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆသေ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇ ယႃႉၵွႆပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ CNF ပွၵ်ႈၵမ်း 2

သလၢႆးထႅတ်ႉၼီႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ CNF လၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢဝ်ၼႃႈဢဝ်တႃ တေႃႇၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ လႅၼ်ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵူၺ်း၊ ပေႃးယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသေ ပူဝ်ႉသႂ်ႇၼိူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လွင်ႈဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆထႅင်ႈယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 10 January 2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် 5 လမ်း ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းသိုၵ်း CNF လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း