သိုၵ်းမၢၼ်ႈၽိူမ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈလႄႈ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း

တင်ႈတႄႇၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁူမ်ႈတင်း PDF ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈမိူင်းမိတ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၸမ်လိူၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ် ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းလႄႈ မီးလွင်ႈသွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ မီးႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 29 January 2024 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးတီႈမိူင်းမိတ်ႈၼမ်ၼႃႇလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ၶဝ် လႆႈၶိုၼ်းထွႆၵႂႃႇ ပွတ်းဝၢၼ်ႈဢုင်းၵျေႃးမႂ်ႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇ ပႂ်ႉၸွမ်းဝဵင်းသေ သွၵ်ႈတဝ်ဢဝ်လၢႆၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ၊ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉၶၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈ AZN (ဢွင်ႇၸေႃႇၼႅင်ႇ) ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တေႃႉဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်တိၵ်းတိၵ်း ၵႃႈၼင်ႇၶဝ်ဢဝ်လႆႈယဝ်ႉ တီႈလၢၼ်ႉၶၢႆလူတ်ႉၶိူင်ႈ AZN ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢင်ႇၵႃးၶဝ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ လၢႆလမ်းၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၶႃႈ၊ ၸဝ်ႈၶွင်လၢၼ်ႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈၽွင်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF ၶဝ် မႃးဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇ 12 လမ်းသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈယၢမ်းၸွမ်းဝဵင်းၼႆၶႃႈ ၵူၺ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၶဝ် (သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF) ဢဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ပၼ်ၶိုၼ်းမူတ်းယူႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႃႇသမ်ႇလႄႈ ၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ်ႁိူၼ်း ၼွၼ်းၼိူဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၼႃႈတိူဝ်ႈဝႃႈ ဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ’” ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်ဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လႄႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လၢၼ်ႉတေႃႇၶိၼ်ႇမျႃႉမျႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၊ လၢၼ်ႉ i7 ဢၼ်ပဵၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၶိူင်ႈၶွမ်း လႄႈ ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၸေႈ ၼႆလႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸွမ်းၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး၊ ၵၢတ်ႇ၊ ဢိၵ်ႇဝတ်ႉၵျွင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူႉလႅဝ်ၸွမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း