သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပၵ်းတပ်ႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ဢလၵ မၢႆ−6 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းပႂ်ႉယၢမ်းၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း တၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉလႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 16 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 21:00 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပၵ်းတပ်ႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇၽၢႆႇၼႃႈၶဝ် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ယိုဝ်းတၢႆသမ်ႉ ၶဝ်ၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းၵိုတ်းလူတ်ႉပၼ် ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်ယူႇတီႈလႂ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၶႃသွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းပရႁိတ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်သူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၵူၼ်းမိူင်း

ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင် Martial Law ဝဵင်းၼိုင်ႈ ၼႂ်း 8 ၸႄႈဝဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၼႂ်း 8 ၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈႁဵတ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈ ၸဵမ်ၵၢၼ်တႅပ်းတတ်းတြႃး၊ ၵၢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ (ၶၢဝ်းပွတ်း ဢမ်ႇၼၼ် တေႃႇၸူဝ်ႈဢသၢၵ်ႈၵူၼ်း)၊ ၵၢၼ်ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ၊ ၵၢၼ်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈၸိူဝ်းသုၵ်ႉယုင်ႈဢူၼ်ၵဝ်း ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ်၊ ၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၵူၼ်းၵိၼ်သူးၵိၼ်လၢပ်ႈ၊ လွင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ လွင်ႈယႃႉၵဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပႃးၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇႁၢင်လိူၼ် October 2023 ထိုင် ၵၢင်လိူၼ် November 2023 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ပဝ်ႉမၢႆလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇႁႅမ်တၢႆ ၸမ် 30 ၵေႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း