သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢမူႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 27 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်ႇဢမူႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 27 ၵေႃႉဢၼ်ယူႇၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လူၺ်ႈဢဝ်ဢမူႉတၢင်းၽိတ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈလိၼ် တပ်ႉမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၶူးတူးရႄႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးမိူင်းယၢင်းလႅင် (KSFU) လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 December 2019 ၼႆႉဝႃႈ − တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 50 ပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉသေ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ မီးဝႆႉ ဝႂ်တီႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ပူင်ႇၸၢမ်ႇ (7) ၼၼ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီႊ 1990 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမႃးတူၺ်းလုမ်းလႃးသင် ၊ ထိုင်မႃးလိူၼ်မေႇ ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ တပ်ႉၶိူင်ႈလူင်လႄႈ တပ်ႉပႆလိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸင်ႇၵွႆႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် မႃးႁဵတ်းႁူဝ်ႉၸွမ်းတီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 27 ၵေႃႉၼႆႉ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း 2 ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်သေ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇဢမူႉဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉပူၼ်ႉပႅၼ်တီႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်မၢႆမီႈ မတ်ႉတႃ 337 လႄႈ 427 တီႈလုမ်းတြႃးသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း မၢႆမီႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်းၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းယႃႉလူႉလႅဝ်ႁူဝ်ႉ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

မတ်ႉတႃၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းလႆႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 3 လိူၼ်ထိုင် 7 ပီႊၼႆယဝ်ႉ ၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇ မတ်ႉတႃၸိူဝ်းၼႆႉသေ တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႆႉဢဝ် တၢင်းၽိတ်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမႃးၼမ်ၼႃယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 27 ၵေႃႉၼႆႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 12 ၵေႃႉ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်ဝႆႉသေယဝ်ႉ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 15 ၵေႃႉ (ပႃးၼၢင်းယိင်း 4 ၵေႃႉ) တႄႉ လႆႈဢႃႇမၶၢမ်ႇဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ − ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ် တဵၵ်းတဵင်သိမ်းဢဝ် တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တီႈလိၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၊ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႆႉ ဢုပဵၵ်ႉၶႃႇသေဢိတ်း ၊ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႄႈၶႆပၼ်ဢမူႉ လွင်ႈဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇလႄႈ ထုၵ်ႇလီတူၺ်းပႃး လွင်ႈလူႉသုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၶဝ်ၽွင်ႈ ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈလုမ်းတႅပ်းတတ်းတြႃး မိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ဢမူႉ တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် ၵျူႇလၢႆႇ 2019 ၼႆႉမႃးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 27 ၵေႃႉၼႆႉ 50 ပွၵ်ႈယဝ်ႉသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ်ၼႆႉသေယဝ်ႉ ၽၢႆႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄသင်ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း − Irrawaddy English Edition
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း