သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႄႈ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း 114 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 15 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)   မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (6) ပီႊတဵမ်သေ ပွႆႇပၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလႄႈ ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉတီႈလုမ်းတြႃး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ပွႆႇပၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA 61 ၵေႃႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA 23 ၵေႃႉ၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်ယၢင်း KNU/KNLA(PC) 1 ၵေႃႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ 1 ၵေႃႉ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA 12 ၵေႃႉ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA 5 ၵေႃႉ၊ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA 11 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 114 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း