သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်းၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ တီႈၸွမ်းသၼ်လွႆတေးမိူင်း ဢိူင်ႇၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၸွႆႈ ၼႆယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 August 2023 ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ် ပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉဢေႃႈ၊ ၶဝ်ၶိုၼ်းတႄႇယိုဝ်းၵၼ်တႄႉ မိူဝ်ႈယၢမ်းၼႂ်မွၵ်ႈ 08:00 မူင်းၼႆႉဢေႃႈ၊ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶဝ် လင်ပၼ်းထူၼ်ႈယဝ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လမ်းၼိုင်ႈ မႃးမိၼ်ပၼ်ႇသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇ သိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢၼ်ပၵ်းမီးဝႆႉၼိူဝ်လွႆတေးမိူင်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းႁိမ်းႁွမ်း လွႆတေးမိူင်းၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းလွႆၶဝ်သမ်ႉလႆႈတီႈယူႇသုင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈ ၸူးလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA တိုၵ်းၵၼ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝတ်ႉၵျွင်း လႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း

 

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်း မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 09:50 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် ၶိုၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ၸိူဝ်းႁိမ်းလွႆသူးတွင်း တီႈၸေႊလၢၼ်ႉဢေႃႈ ထိုင်မႃးယၢမ်း 10:30 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်သွင်ၸုမ်းသိုပ်ႇတိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈၸိူဝ်းသၼ်လွႆ ၾၢႆႇတၢင်းတူၵ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ်ၼၼ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ဢေႃႈ တေႃႇပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:30 မူင်း ၼႆႉၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၶဝ်ယင်းပႆႇယဵၼ်ၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ “ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ် လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၸိူဝ်းယူႇၸမ်ႁိမ်းလွႆတေးမိူင်းလႄႈၼႂ်းၸႄႊလၢၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝႃး ၼႆႉ  ၶဝ်ၶဵင်ႇလမ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵဵဝ်ႇဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉတေႃႇထိုင် 2 မူင်းၵၢင်ၼႂ်ဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉသိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် ထွႆဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် မႃးလူမ်ႇတပ်ႉမၢၼ်ႈတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းထႅင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼင်ႇၵၼ်ငိၼ်းဝႃႈၼႆၶႃႈ” လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “သိုၵ်းပလွင်ႈၶဝ် ပၢၼ်းၸၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆးႁဝ်းသေ မႃးပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်၊ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလူႉသုမ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉၵွၼ်ႇဢေႃႈ၊ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းၵေႃႈ မၢၵ်ႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး ပၼ်ႇၸဝၵ်ႉၵီႇ လူႉၵွႆၼမ်ဝႆႉ၊ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉလႄႈလူႉသုမ်းတႄႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး ၵူၼ်းတႆးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈသွၼ်ႈတီႈလွတ်ႈၽေးဝႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉဢမ်ႇပၢႆႈၶႃႈ” သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းပျီႇတုၸိတ်ႉသၢမ်ၸုမ်း ၽႄႁဵတ်း 5 ငႃးသိုၵ်းသေ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူးသိုၵ်း TNLA ၶဝ် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၶူဝ်မုင်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း