သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ပေႃႉႁႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇတၢႆထင်တီႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသဵၵ်ႉတယ ဢိူင်ႇၽူင်ႇတႃႇဝ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး မိူင်းရၶႅင်ႇသေ ပေႃႉႁႅမ် ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇတၢႆထင်တီႈ လႄႈ တီႈၺွပ်းပႃးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇ 9 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ပေႃႉႁႅမ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇတၢႆထင်တီႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 December 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်း ၽွင်း ဢူးၺၢၼ်ႇတဵင်း ဢႃႇယု 42 ပီႊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၽူင်ႇတႃႇဝ လႄႈ လုၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွမ်ႇၾႆးတီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ဢူးၺၢၼ်ႇတဵင်း ယူႇၼၼ်ႉ မီးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ တၢႆထင်ႈတီႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ မီးပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၼွၼ်းတီႈ ႁိူၼ်း/ၵျွင်း သေ ၵႂႃႇၸူႉတုမ်/ၼွၼ်း တီႈႁိူၼ်း ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁဵတ်းဝေႇယႃႇဝိၵ်ႉၸႃႉယူႇ ၸိူဝ်းႁဝ်းသမ်ႉ ၼင်ႈဢွမ်ႇၾႆး တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉ မီးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးသေ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢႆႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇပေလႅၼ်ႈပၢႆႈသေၵေႃႉ ၽႂ်လႅၼ်ႈတေယိုဝ်းတၢႆ ဝႃႈၼႆသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈၶိုၼ်ႈၾႃႉၵႂႃႇ ၊ ၵမ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸိူဝ်းႁဝ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ တၼ်းပၢႆႈလွတ်ႈယူႇ ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇတႄႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉတၢႆ လႄႈ တီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ 9 ၵေႃႉ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်တပ်ႉ 380 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းမိၼ်းပျႃး” ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းသေ ၸင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇ (ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ) တၢႆထင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်ႇဢွင်ႇပႃႉတဵင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆး ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ပီႈဢၢႆႈၶႃႈႁဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသင် မၼ်းလႆႈထုၵ်ႇဢဝ်ၵွင်ႇပေႃႉထုပ်ႉသေ တၢႆၵႂႃႇၵူၺ်း ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 12 ၶႃႈႁဝ်းတင်းပေႃႈ ဢိၵ်ႇတင်း ပေႃႈ ၼၢင်းတေႃႇၽိဝ်ႇၽိဝ်ႇ လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ် ၵႂႃႇတိူင်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵလႃးမတွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး သေ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵလႃးမတွင်ႇ 10 ၵေႃႉ ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း