သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 400 လင် တီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ႁႅမ်တၢႆပႃးၵူၼ်းမိူင်း

ယွၼ်ႉလွင်ႈမိူၵ်ႈမႆႈၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းဢမ်ႇမီး တၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး လႄႈ ႁိူၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈမႄးၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸမ် 400 လင်၊ တီႈဝၢၼ်ႈတမႃႇၵူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇၵႃႈႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ လႆႈထူပ်းႁၼ်ပႃး ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် June 2022 မႃးၼႆႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈပႃးသေ ဝၢၼ်ႈဢူးယိၼ်ႇတႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉတၢႆႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶျွင်းမီး လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ လႆႈထုၵ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးတၢင်းၼမ်။

ၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း