သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉယၢင်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် ယၢင်း-ထႆး

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Bangkok Post တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 6 October 2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 02:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈမႄႉၵတႃႇ (ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉယၢင်း) ဢၼ်မီးႁိမ်းၽယႃးတူင်းသူႇ (ၽြႃးသၢမ်သူႇ) လႅၼ်လိၼ် ယၢင်း-ထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမွၵ်ႈ 02:00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူင်းယႃလင်ၼိုင်ႈ လူႉၵွႆဢိတ်းၼိုင်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇထႅင်ႈ 2 ၵမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈပီႈၼွင်ႉယၢင်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၼႆႉ မီးဝႆႉၼႂ်းၼႃႈ လိၼ်ၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU/KNLA သေ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် တင်း လၢၼ်ႇလႅၼ်လိၼ် ၽြႃးသၢမ်သူႇမွၵ်ႈ 7 လၵ်း လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တင်း ၸႄႈဝဵင်းသင်ၶလႃႉပူးရီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်းၵျၼပူးရီး ၸိုင်ႈထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်သေတႃႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3-4 ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ KNU/KNLA လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ ႁိူဝ်းမိၼ်ၸွပ်ႇသွၵ်ႈသိုၵ်းမၼ်ႈ မိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ၼႃႈၾႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉယူႇလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၾၢင်ႉသတိသေ ယူႇသဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉႁူမ်ႈပွင်း KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ (283) ဢၼ်မီးတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ၽြႃးသၢမ်သူႇ မိူင်းယၢင်း မိူၼ်ၵၼ်၊ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉသေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း တေၶိုၼ်းတိုၵ်းသိမ်းဢဝ် တပ်ႉပၢင်သဝ်း ဢၼ် KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ဢၼ်ပဵၼ်ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်း သိုၵ်းထႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတီႈလႅၼ်လိၼ် ဢွင်ႈတီႈဢၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ သင်ဝႃႈပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၶၢႆႉပၼ်လႆႈတီႈယူႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇ ဢူဝ်းတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – KNU

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း