သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (136) မိူင်းပၢတ်ႇ ႁႅင်းသိုၵ်း (71) ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႂႃႇငွႆးတူၺ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းၵျွင်း ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ႁၼ်မႅၼ်ႈၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼွၼ်းယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ၵေႃႉလဵဝ်လႄႈ ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၶိုၼ်းၵႂႃႇတီႈႁိူၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ငွႆးဝႆႉ မိူဝ်ႈႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းႁိူၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မိုဝ်းပိၵ်ႉသူပ်း ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၼွၼ်းဝႆႉၼႂ်းႁိူၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢဝ်မိုဝ်းၸူၵ်းတၢဝ်း ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸူၵ်းတၢဝ်းၺႃး လုၵ်ႈၸၢႆး ၽူႈယိင်းၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ဝၢႆးသေလႆႈႁူႉဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၶဝ်ၶိုင်ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈယိင်းၼႆၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယိင်းၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼႆႉ ဢႃႇယုတေမီး မွၵ်ႈ 68 ပီႊ ပဵၼ်မႄႈမၢႆႈ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇႁိုင်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈမၼ်းၼၢင်း ဢႃႇယုယႂ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁႆႈၵႂႃႇၵၢၼ် ယူႇပႂ်ႉတီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်းၼၢင်း တႄႉ ၵၢင်ဝၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ပေႃးၵၢင်ၶမ်ႈ ၸင်ႇမႃးၼွၼ်းတီႈႁိူၼ်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (136) ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 July 2020 (တု-လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉပၢတ်ႇငႃး တီႈၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇမႄႈၵႅၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ NCA မီးၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တွၼ်ႈ (3) ၵၼ် (3) မၢႆ(9 (မ) တႅမ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလွင်ႈ ၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းသေ လူလၢႆႁၢႆႉမိူၵ်ႈတေႃႇ တူဝ်ၼၢင်းယိင်း၊ လူလၢႆတၢင်းၵႃႇမ၊ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ဢဝ်ႁဵတ်းလုၵ်ႈ ႁဵတ်းမေး၊ ဢဝ်မႃးပဵၼ်ၶႃႈၸႂ်ႉ တၢင်းလွင်ႈၵႃႇမ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ၵမ်းၵမ်းပူၼ်ႉပႅၼ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း