သိုၵ်းလေႃးလႄး တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2022 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) သိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸွႆးၵုင်းလႄႈ တဵၵ်းႁွင်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸွႆးၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တင်းမူတ်းသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တဵၵ်းၶၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼေဝႃႈ − ၶဝ်မႃး တဵၵ်းႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းလႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢၼ်ၶၢၼ်းၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၶဝ်ၶၢၼ်းၵဵပ်းၸၢႆးငၢၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ လႄႈ သိုၵ်းမႂ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သိုၵ်းလွၼ်ႉ တႃႇ 5 ၵေႃႉ သေဢမ်ႇၵႃး ၸိူဝ်းမီးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ− ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၶဝ်ႈသွႆး၊ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈပေႃႉမၢၵ်ႇဢုတ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ထူဝ်ႈ၊ ၵႃး၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသၢင်းၶွၼ်ႇၼႆဢေႃႈ ၵူၺ်ႈၵႃႈ လွင်ႈၶွၼ်ႇၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်တေၵဵပ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၼၼ်ႉတေႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ၵူၺ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈသၢင်း ပၼ်ၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ၶၢၼ်းတဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၸွႆး ၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် တေလႆႈသၢင်းပၼ် ၵႃႈထမ်းၶွၼ်ႇယူဝ်းယူဝ်း 7,000 ပျႃး ၶႃႈဢေႃႈ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်သေ တဵၵ်းၶၢၼ်း ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ လႄႈ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၼႆႉ ယင်းမီးၵူၼ်းမိူင်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ− ၸူဝ်ႈၶႃႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမူၼ်းပဵၼ်ႁၢင်ႈမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇတွၼ်ႉ ယၢမ်ႈၺႃး ယၢမ်ႈထူပ်း တိုၵ်ႉမႃးၺႃး မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်း SSPP ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼႃႈတီႈလႆႈၼႆႉၵူၺ်းၶႃႈ၊ ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈဝႃႈပၢႆႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ သင် သိုၵ်း SSPP သိုပ်ႇၵုမ်းၵမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 3 ပီႊ ပေႃးၼႆၸိုင် ၶႃႈဝႃႈတေႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတိၵ်းတိၵ်းသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈႁၢမ်း မီးၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ− တေႃႈလဵဝ် ပိူၼ်ႈၵေႃႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉဝႃႈ ၽႂ်ႁဵတ်းတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၼႆၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၵွင်ႈမီးၵၢင်ႇ မိူၼ်ၶဝ်ၶႃႈလူး လႆႈထတ်းသၢင် လၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 May 2022 ၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢုမ်မူႉ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တဵၵ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶဝ် ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း