သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼင်ႇဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်ၵူၼ်း

ဢိင်လူၺ်ႈမီး ၶလိပ်ႉဝီးၻီးဢူဝ်းလိုဝ်းလင်ၼိူဝ် online ၵူႈၽၢႆႇၵူႈတၢင်း ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈဢွၵ်ႇ မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝီးၻီးဢူဝ်းၸုမ်း သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၶဝ် တိုၵ်ႉဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆးသိူဝ်ႈလိူင် ၵူၼ်လမ်ၵေႃႉၼိုင်ႈၽႅၼ်ဝႆႉ တီႈတူၼ်ႈမႆႉသေ ပွႆႇယၢင်ႈဝႆႉၼိူဝ်ပဵဝ် ၾႆးတိုၵ်ႉလုၵ်ႉမႆႈယူႇ ၼၼ်ႉ လႆႈယဵၼ်းပဵၼ်ၶၢဝ်ႇယႂ်ႇလိုဝ်းလင် မီးၽူႈတိတ်းတၢမ်းလႄႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈၵၼ်ၼမ်တီႈသုတ်း ၶၢဝ်ႇၼိုင်ႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၼႂ်းၶလိပ်ႉၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈသပ်းလႅင်းၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်းဝႆႉပႃးသေၸိူဝ်ႉသေပိူင်သေတႃႉၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်ထိုင်လွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉမိူၵ်ႈမႂ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇမီးၸႂ်ထမ်းတြႃး လွင်ႈတင်ႈၸႂ်ပေႉၵိၼ်လူ လၢႆဢဝ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼင်ႇၼူၵ်ႉၼင်ႇၼူ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆးၶဝ်ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်း။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈယူႇတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်သွၵ်ႈႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တူၼ်ႈတေႃ မၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ဢီႈသင် ၽႂ် တီႈလႂ် မိူဝ်ႈလႂ် ယွၼ်ႉသင် ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၽူႈ ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇတူၺ်းၶၢဝ်ႇၶဝ်သမ်ႉပေႃးတေလႆႈႁူႉပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်တႄႉမၼ်းမႃးမီးၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇၶႃႈ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းလႅင်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈမၵ်းမၼ်ႈမႃးပၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၶဝ် ၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် တင်းဝၢၼ်ႈၵုင်းလူမ်း ဢိူင်ႇၽွင်းသႅင် ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းဝႃႈၼႆလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 16/4/2023 သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၶဝ် ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးဝႅတ်ႉလွမ်ႉ တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင်ၵႂႃႇသိပ်းပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတင်းၸၢႆးဝႃႇလ ပဵၼ်လုင်း ၵၢင်ႉဝၢၼ်ႈၽွင်းသႅင် (ၸၢႆးသိူဝ်ႈလိူင် ၵူၼ်လမ် ဢၼ်သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP ၶဝ်မတ်ႉႁွႆႈယၢင်ႈၾႆး) ၵူၺ်းလႆႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ဝႃႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇတၢင်းၵၢတ်ႇၽုၺ်း ႁၢၼ်ႉတေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ၶၢဝ်ႇသင်သေပိူင် လႄႈပႆႇႁၼ်ပွႆႇတူဝ်မႃးၶိုၼ်းသေၵေႃႉ ဝႃႈၼင်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႈၼင်ႇၼၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈပူင်ၵႂၢမ်းတေႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႁႂ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတၢင်ႇတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈယူႇမိူၼ်ၼင်ႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈသမ်ႉမႃးမီး ၸုမ်းတႆးမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ် လူလၢႆဢဝ်တၢႆတႆးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ငရၢႆး လိပ်းလူင်ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း