သိုၵ်းလွႆ TNLA လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယွၵ်းယွႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း လူႉၵွႆတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 November 2023 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ယူႇတီႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၸေႊလၢၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၶိုၼ်းလႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်ၸူးၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ တီႈၸေႊလၢၼ်ႉၶိုၼ်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လူႉသုမ်းၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်း 00:55 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃးတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ တေပဵၼ်ႁိူဝ်းမိၼ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇဢေႃႈ မၢၵ်ႇၶဝ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁိူၼ်း လုင်းသၢမ်မူၼ်ႇ ၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉၶႃႈ ႁိူၼ်းသမ်ႉပေႃး ယွၵ်းၵွႆၵႂႃႇမူတ်းဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢႆလၢႆလုၵ်ႈဢေႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈမႃးတူၵ်း၊ ၸွမ်းၶၢင်ႈႁိူၼ်းၵေႃႈတူၵ်း၊ ၼႂ်းသူၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈတူၵ်းၶႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ယွၵ်းယွႆမူတ်းၶႃႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉလူတ်ႉၵႃးၶဝ်ၵေႃႈ ၵွႆပဵၼ် 4 လမ်းၶႃႈဢေႃႈ ဢၼ်မႃးတူၵ်းၼႂ်းသူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လုၵ်းမၼ်းယႂ်ႇပေႇၸႂ် မၢင်လုၵ်းသမ်ႉပေႃးပဵၼ် ၼမ်ႉမေႃႇလူင်ၵႂႃႇၶႃႈယဝ်ႈ” လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မၼ်းဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်ၶႃႈလူင် မၢၵ်ႇလူင်သမ်ႉမႃးပွႆႇသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼႆ၊ ႁိူၼ်းဢၼ်မၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွမ်းၶႃႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇၶၢမ်ႇတၢမ်ႇမၼ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈႁိုဝ်ယဝ်ႉၶႃႈ ၵူဝ်ၵေႃႈလႆႈၵူဝ် လၢႆၽၢႆႇၶႃႈဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 23 November 2023 သမ်ႉ ယွၼ်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢဝ်တရူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉမႆႈ လူတ်ႉၵႃးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းလမ်း တီႈၵျိၼ်ႇသၢၼ်းၵျေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 27 October 2023 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းဢၼ်ၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ Operation 1027 သေ တိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ၵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ပွတ်းၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သႅၼ်ဝီ ၊ ပၢင်သၢႆး ၊ မူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း၊ ၵျွၵ်းမႄး ၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း