ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး  ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ် March 2022 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ဢိူင်ႇတၢၼ်ႇဢေ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉ ဢထမ်ႇမ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 15 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢထမ်ႇမ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵုင်းမုင်ႈသႃႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပၢင်လူင်သေ ဝၼ်းၼၼ်ႉမၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇၵိၼ်ၸၢင်ႈ ၶုတ်ႇယႃႈ ဢဝ်ယႃႈလမ် တီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်းလႄႈ မၼ်းၼၢင်း လိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸဝ်ႉသေ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်ပႂ်ႉဝႆႉတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈၵုင်းၵျွင်း ၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢထမ်ႇမ တီႉၺွပ်း ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ယူႇၸွမ်းၶဝ် တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းသေ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆမၼ်းၼၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉမိုဝ်းမၼ်းၼၢင်းသေ ဢထမ်ႇမ ၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆမၼ်း ၼၢင်းၼၼ်ႉ မီးၶဝ် 12 ၵေႃႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 7 April 2022 ၼႆႉ ၶဝ်ၸင်ႇၶိုၼ်း ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ် လုင်းဢၼ်ပႂ်ႉသူၼ်ယႃႈၼၼ်ႉသေ ပၢႆမီးလွင်ႈ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ လုင်းဢၼ်ပႂ်ႉသူၼ်ယႃႈ ၼၼ်ႉဝႃႈ − ႁႂ်ႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၵႂႃႇသူင်ႇတီႈဝၢၼ်ႈမၼ်းလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၽႂ်ဝႃႈ ဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းမႃးတီႈလႂ် ၽႂ်မႃးသူင်ႇၼႆသေ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းႁူႉၵႂႃႇ ႁဝ်းတေထိူဝ်ၶေႃး လုင်းႁဝ်းၼႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉလုင်းဢၼ်ပႂ်ႉသူၼ်ယႃႈ ၸင်ႇဢဝ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇသူင်ႇတီႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽႂ်လႂ်ထၢမ်သင်ၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇတွပ်ႇ ၵူၺ်းၵုမ်ႇႁႆႈယူႇတိၵ်းတိၵ်း ၶူဝ်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ပေႃးၵူဝ်ႈၵႂႃႇသဵင်ႈ ၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းမၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ မီးႁွႆးၸုပ်ႇၶူပ်း ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၵေႃႈသိၵ်ႇ ယဵဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈသေ ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၼၢင်း ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်း ယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလွႆလႅမ်သေ ၸင်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈမၼ်းၼၢင်း ထုၵ်ႇၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၼၢင်းႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်မႆႈၶေႃးသေ ၸွမ်းႁႃယူႇသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထူပ်းႁၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း