သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပေႃႉႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း မိုဝ်းပေႃးႁၵ်း

ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၸိူဝ်းႁွတ်ႈထိုင်ဝႆႉတီႈ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈသေ ၶိုၼ်းမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းမီးၵွင်ႈၼႆလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၸွမ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းမၢပ်ႇၼႄး ၸဝ်ႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းသူမီးဝႆႉၵွင်ႈပွတ်းၼႆလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈမိုဝ်းပေႃးႁၵ်း သမ်ႉပေႃးလိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်းၵႂႃႇ၊ သင်ဢမ်ႇမီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ တင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ ၸွႆႈလၢတ်ႈၸွႆႈႁၢမ်ႈဝႆႉတႄႉ သိုၵ်ၵူဝ်းၵၢင်ႉလႅပ်ႈတေဢဝ်တၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တီႈတႄႉမၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢမ်ႇသွၵ်ႈႁႃႁၼ်ၵွင်ႈပွတ်းသင် ၶဝ်တိုၼ်းတင်ႈၸႂ် မၢပ်ႇၼႄးၵူၼ်းမိူင်း ပေႃႉႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပေႃႉႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း မိုဝ်းပေႃးႁၵ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 07:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁွင်ႉဢဝ် လုင်းသၢင်ႇထေး ဢႃႇယု 60 ပၢႆ ၵေႃႉပဵၼ်လုင်းႁဵင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းလီ ဢိူင်ႇမိူင်းလီ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ သေ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈၼႆလႄႈ ၶိုၼ်းၵႂႃႇပေႃႉႁႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း ထိုင်တီႈလုင်းသၢင်ႇထေး ပေႃးလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တီႈ 105 လၵ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ယိုတ်းလႆႈတီႈၼႂ်းမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 December 2023 ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း