သိုၵ်း SSPP တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈမၢႆသိုၵ်း SSPP ဝၢၼ်ႈႁႆး ၸိူဝ်းဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢထမ်ႇမတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉသေ မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈတဵၵ်းတဵင်ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢၼ်ၸဝ်ႈၸေႃးၵ လႄႈ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၸၢႆးၼူႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၶမ်း ဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵႂႃႇတင်းၼမ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယင်းပႆႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ မီးလွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဝႃႈ သင်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈ တေတီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးပၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇ သိုၵ်းလေႃးလႄး SSPP တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ 1. လုင်းၸၢႆးလဵၵ်ႉ ဢႃႇယု 52 ပီႊ ပဵၼ်လုင်းႁဵင်ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ၵေႃႈ၊ 2. လုင်းၸေႃးၵ ဢႃႇယု 57 ပီႊ ပဵၼ်လုင်းၵၢင်ႉ ဝၢၼ်ႈထမ်ႈၶမ်း၊ 3. လုင်းၸႃႇလိင်ႇ ဢႃႇယု 55 ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈၶမ်း၊ 4. လုင်းယႃႇၸိင်ႇ ဢႃႇယု 49 ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈၶမ်း၊ 5. ၸၢႆးၵူးၼ ဢႃႇယု 23 ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈၶမ်း၊ 6. ၸၢႆးမိူင်း ဢႃႇယု 24 ပီႊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထမ်ႈၶမ်း၊ 7. ၼၢႆးယူႉ ဢႃႇယု 58 ပီႊ၊ 8. ၼၢင်းဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 23 ပီႊ၊ 9. ၼၢႆးဢုတ်ႉ ဢႃႇယု 54 ပီႊ၊ 10. ၼၢင်းထွၼ်း ဢႃႇယု 20 ပီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၶဝ်လွၵ်ႇငိုတ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉဢေႃႈ သင်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇပေႃးၼႆ ၸမ်ဝၢၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉတေၺႃးၺွပ်းၼႆၶႃႈ ၶဝ်သမ်ႉၵုမ်ႇဢဝ်သိုၵ်းၶဝ် သွၵ်ႈတဝ်တူင်ႉၼိုင်ၸိူင်ႉၼႆ ၽႂ်ႁိုဝ်တေႁူႉလႆႈဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတေတႅၵ်ႇမိူဝ်ႈလႂ် ၼႆႉသမ်ႉမႃးပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ (May 2024) မႃး ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵိုတ်းတိုၵ်း ဢၼ်သွင်ၽၢႆႇႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 November 2023 ၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းတၢင်ႇၸုမ်း ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၶဵင်ႈၶႅင်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ မိူင်းၵိုင်၊ လၢႆးၶႃႈ၊ ၵုၼ်ႁဵင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း