သိုၵ်း SSPP လႄႈ UWSA ႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၸူး RCSS သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းဢၼ် SSPP/SSA လႄႈ RCSS/SSA တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇၼႆႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်း SSPP လႄႈ သိုၵ်းဝ UWSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ပွတ်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ မိူင်းပဵင်း ဢိၵ်ႇပႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ထူဝ်းသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇသေ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ၶၢဝ်းယၢမ်း 08:25 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း SSPP/SSA လႄႈသိုၵ်းဝ UWSA ႁူမ်ႈပႃးၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ထူဝ်းသိုၵ်းၸူးၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉယူႇတီႈၽၢႆႇႁွင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢမ် ဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း SSPP လႄႈ UWSA ႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၸူး RCSS သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝ UWSA ဢၼ်ၶၢမ်ႈမႃးၽၢႆႇတူၵ်းၶူင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇလႄႈ ၽၢႆႇတင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 350 ၵေႃႉၼႆႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇသွၵ်ႈတဝ်၊ ထႅမ်ႁႅင်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇလႄႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းလူင် မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵွပ်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်ႇဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ  RCSS/SSA မႃးႁိုင်ယဝ်ႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇလႆႈၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ  လွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇပေႃးၵႆ ဝၢၼ်ႈၼႃးၸၢမ်လႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၸႂ်ၸွမ်းၼႆသေ ၽၢႆႇတင်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၽၢႆႇသုတ်ႉဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းသေ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း