သိုၵ်း TNLA တဵၵ်းလိုပ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ

ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ်ႈၵုမ်းထိင်း ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ဝၢႆးလင်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ မီးလွင်ႈတဵၵ်းလိုပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ယူႇသဝ်းမႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈသေ ၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 20 June 2024 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊ 2118 ၼီႈ) သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA တဵၵ်းလိုပ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းမၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈတူင်ႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈၼႆသေ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 June 2024 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၼမ်ႉႁူႉၼမ်ႉတႃ သေလၢႆတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ် ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸႂ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ၺႃးသိုၵ်းလွႆလိုပ်ႈႁႂ်ႈၶၢႆႉႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇပၵ်းတၢင်ႇတီႈၼႆဢေႃႈ သိုၵ်းလွႆၶဝ်တေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁၢင်ႈလီၵူၺ်းတီႈၶဝ်ဝႃႈႁႂ်ႈၶၢႆႉႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းလူင်ပဵၼ်လင်တေႁဵတ်းႁိုဝ်ယွင်ႈၶၢႆႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈလိုပ်ႈၸဝ်ႈမၼ်းၵႂႃႇသေ သိမ်းလၢႆၵူၺ်းၶႃႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်းၵူၼ်းယူႇတီႈမၢၼ်ႈတူင်ႈမႃး ပဵၼ်မိူဝ်ႈပၢၼ်လႂ်ပၢၼ်လီႇ ဢမ်ႇယွမ်း 30 ပီႊယဝ်ႉ ယူႇမႃးႁိုင်ယဝ်ႉဢေႃႈ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၵေႃႉထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA လိုပ်ႈၶၢႆႉၼၼ်ႉ တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈတီႈၾဵတ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းဝႃႈ “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီႊပၢႆၼႆႉ တႃႇလႆႈမႃးႁိူၼ်းလင်ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ လႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁိူဝ်ႇလႆၶႆးယွႆႉသေ ၸင်ႇလႆႈမႃး၊ တင်းၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် လႄႈၽူႈယႂ်ႈၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈဢဵၼ်ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်သေ ပူၵ်းပွင်မႃး တႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ (ၽွင်းၼၼ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်မူႇဝၢၼ်ႈ) ၵူၺ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်လၢႆးသေ တေလႆႈၶၢႆႉယၢၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉလႄႈ တီႈလႆႈယူႇမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီႊပၢႆပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈယူႇႁိမ်းၵိၼ်ၸမ်ၵၼ်ၵေႃႈလီ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈၵေႃႈလီ၊ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁူမ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ယၢမ်ႈမီးတီႈႁဵတ်းၽိတ်း လၢတ်ႈၽိတ်းတေႃႇၵၼ်မႃးၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်သေၵမ်း” ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ၶဝ် ၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁႅင်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ မီးလွင်ႈတဵင်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 June 2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းထိုင် 11 မူင်းၶိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶွႆႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 50 ပၢႆၼႆႉ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA မိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း